ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාල.RSS

ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය තායිලන්තය

9th Floor, Green Lanka Towers 48/46, Navam Mawatha, ,

Telephone:0094 11 2302500-3
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය රුසියාව

62, Sir Ernest de Silva Mawatha, ,

Telephone0094 11 2573555
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය පලස්ථීනය

P. O. Box 204, 110-10, Wijerama Mawatha, ,

Telephone0094 11 2695991
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ෆින්ලන්තය

P. O. Box. 161, 36,, ,

Telephone0094 11 327707
Fax0094 11 449586
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය යුරෝපීය කොමිසම

26, Sir Marcus Fernando Mawatha, ,

Telephone0094 11 2674413
Fax0094 11 698820
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ඩෙන්මාර්කයේ

36, D.R.Wijewardene Mawatha, ,

Telephone0094 11 447806
Fax0094 11 449586
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය චෙක් ජනරජයේ

50-Niti Marg Chanakyapuri, ,

Telephone26110205
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ඉරාකය

19, Barnes Place, ,

www.mofa.gov.iq/colombo/

Telephone(+94) 11 269 8600 (+94) 11 574 7067
Fax(+94) 11 269 6613
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය පාකිස්ථානය

No 42, & 44 Bullers Lane, ,

www.pakistanhc.lk

Telephone+94-11 205 5681 / +94-11 205 5682
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය සෞදි අරාබිය

No. 43, Horton Place, Colombo 07, ,

Telephone0094112682087/0094112682089/ 0094115333823/ 0094115333826
Fax0094115333237, 0094112682088
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ඊජිප්තුව

No.8, Sri Lanka Street, (Former Yehiya Ibrahim Street), Zamalek, ,

Telephone+20 2 2735 0047, +20 2 2735 4966
Fax+20 2 2736 7138
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ස්වීඩනය

49, Bullers lane, ,

www.embassypages.com

Telephone0094 11 2594938
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය රොමේනියා

A/1/1111, New Parliament Road, ,

Telephone0094 112863586 OR 0094 11 5551666 OR 0094 11 2683421
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය මෙක්සිකෝව

53 1/1, Sri BARON Jayatillake Mawatha,, ,

Telephone0094 11 381501
Fax0094 11 381513
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ස්විට්සර්ලන්තය

63, Srimath R.G. Senanayake Mawatha (Gregory's Road),, ,

www.eda.admin.ch/colombo

Telephone+94 112 695 117
Fax+94 11 269 5176
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය නොර්වෙි

P.O.Box 2010 34 W A D Ramanayake Mawatha, ,

www.norway.lk

Telephone+94 11 560 8700/ +47 23 95 51 00
Fax+94 11 560 8799
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය නෙදර්ලන්තය

25, Torrington Avenue, ,

Telephone+94112510200
Fax+94112502855
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය නේපාලය

15/3, Guildford Crescent, ,

www.nepalembassy.lk

Telephone+94 11 268 9656/7
Fax+94 11 268 9655
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය මියෙන්මාරය

No. 8 Flower Ave,, ,

Telephone+94 11 268 1007
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website