රජයේ අනුමත ජපන් රැකියා නියෝජිතයන් (SLBFE)RSS

අංක 332/2, ගාලු පාර,, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2543) බලපත්‍රලාභියා: සිවපාදම් රකුලන් මහතා වලංගු:31-දෙසැම්බර්-2013

Telephone0112301915,0112301996
Fax0112301977

අංක 294, 4 වන මහල, හයිලෙවල් පාර මාකුඹුර,,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2361) බලපත්‍රලාභියා: ඉමිය රාලලාගේ සුනන්ද ගුණරත්න මහතා වලංගු:30-ජුනි-2014

Telephone0112387076
Fax0112387911
E-mail

අංක 161 - D 1/2 ගාලු පාර, වලාන, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2754) බලපත්‍රලාභියා: මහත්මිය. චාමයින් ක්ලෙයාර් වැන්දබෝනා වලංගු:30-සැප්තැම්බර්-2013

Telephone382233150,0383399909,
Fax0382233150
E-mail

වැලිවිට ශ්‍රීසරණංකර සංඝරාජ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය 2 වන මහල, ඕවල හන්දිය,, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2606) බලපත්‍රලාභියා: හේවා ගමගේ සුනිලා විජේසිංහ මහතා වලංගු:30-සැප්තැම්බර්-2013

Telephone0812386104
Fax0812386104
E-mail

අංක 214 හෙට්ටිපොල පාර,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2584) බලපත්‍රලාභියා : මිහිඳුකුලසූරිය විරාන් දේවප්‍රිය පීරිස් මහතා වලංගු : 30-සැප්තැම්බර්-2013

Telephone0372283644,, 037 7201078
Fax0372283644
E-mail

අංක 254, බියගම පාර,, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2555) headoffice_bs@dai_ki_co.jp බලපත්‍රලාභියා: මුදිතා ලිලන්ති අබේනායක මිය වලංගු: 31-මාර්තු-2014

Telephone0112 910346
Fax0112 910346

25/1, දම්මරත්නාරාම රොදද්, මාදිවෙල, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2494) බලපත්‍රලාභියා: චමින්ද කුමාර ලියනගේ මහතා වලංගු: 30-ජුනි-2013

Telephone112778732, 01102796346
Fax0112778732, 0112796346
E-mail

අංක 294, 4 වන මහල, හයිලෙවල් පාර, මාකුඹුර,, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2361) බලපත්‍රලාභියා : ඉමිය රාලලාගේ සුනන්ද ගුණරත්න මහතා වලංගු: 30-ජුනි-2013

Telephone0112387076
Fax112387911
E-mail

අංක 8/7A, විජේරාම පටුමග, ගංගොඩවිල, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2407) බලපත්‍රලාභියා : ජයකොඩි ආරච්චිගේ සුමිත් රත්නවීර ජයකොඩි මහතා 2014 මාර්තු 31 දක්වා වලංගු වේ

Telephone+94 11 2803980
Fax+94 11 2803979
E-mail

අංක 58, හැව්ලොක් පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංක :2249) බලපත්‍රලාභියා : ඉසුරු පවිත්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා 2014 මාර්තු 30 දක්වා වලංගු වේ

Telephone+94 11 2508742, 11 2505745/47
Fax+94 11 2505746
E-mail

අංක 60, 1 වන මාලිගාකන්ද පටුමග, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය: 2041) බලපත්‍රලාභියා : J.L. සෙබස්තියන් මහතා 2013 දෙසැම්බර් 31 දක්වා වලංගු වේ

Telephone+94 11 2684478,
Fax+94 11 4627115
E-mail

ස්ටුවර්ට් හවුස්, 45, ජනාධිපති මාවත, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය: 0552) බලපත්‍රලාභියා : වීරහැන්නදිගේ ලලිත් නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා 2014 ජූනි 30 දක්වා වලංගු වේ

Telephone+94 11 2326411-5, 0112324795
Fax+94 11 2436696
E-mail

අංක 22 A, පළමු මහල, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංක: 2208) බලපත්‍රලාභියා : අතුකෝරලලාගේ නිලන්ති ප්‍රියදර්ශනී සෙනවිරත්න මිය 2013 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා වලංගු වේ

Telephone+94 0274650650,0274670115
Fax+94 272250290
E-mail

අංක 12, නාරාහේන්පිට පාර, ,

(පුද්ගලික) සමාගම (කම්කරු බලපත්‍ර අංකය: 1500) බලපත්‍රලාභියා : සේනක අබේගුණසේකර. 2013 දෙසැම්බර් 31 දක්වා වලංගු වේ

Telephone+94 11 4378900, 11 24378913
Fax+94 11 2307305, 0112472218,0112472217
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website