කැෆේRSS

ඩයින් හෝම් අවන්හල

වසුන්දර මාවත, පොළොන්නරුව 51000 ශ්‍රී ලංකාව +94 71 735 2024,

Telephone+94 71 735 2024
කඩමණ්ඩිය ෆැමිලි රෙස්ටුරන්ට්

අංක 255/2 මරදන්කඩවල-හබරණ-තිරුක්කොන්දඅඩිමඩු මාර්ගය, පොළොන්නරුව ශ්‍රී ලංකාව +94 76 756 4438,

Telephone+94 76 756 4438
රාජධානි අවන්හල පොළොන්නරුව

A11, පොළොන්නරුව,

Telephone+94 272 057 222
මයි ටෙස්ට් කැෆේ

නව නගරය, පාර, පොළොන්නරුව,

Telephone+94 272 055 205
මිඩ්ලන්ඩ් කැෆේ

අංක 688 මරදන්කඩවල-හබරණ-තිරුක්කොන්දඅඩිමඩු අධිවේගී මාර්ගය, පොළොන්නරුව ශ්‍රී ලංකාව +94 76 095 6712,

Telephone+94 76 095 6712
මයි ෆ්ලේවර්ස් මැන්ෂන් කැෆේ

අංක 38 ලයින් බාන් ශාන්ත, ගාල්ල 80000 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 358 4146,

Telephone+94 77 358 4146
ඩම්ප්ලිං කැෆේ

අංක 54 පල්ලිය ශාන්ත, ගාල්ල 80000 ශ්‍රී ලංකාව +94 76 624 4832,

Telephone+94 76 624 4832
ෂැක් බීච් කැෆේ

අංක 472, දෙවට ගම්මානය, මාතර පාර, ගාල්ල,

Telephone+94 77 541 5117
E-mail
Royal ඩච් කැෆේ

අංක 72 ලයින් බාන් ශාන්ත, ගාල්ල,

Telephone+94 77 177 4949
Pedlar's Inn කැෆේ සහ ආපන ශාලාව

අංක 92 පෙඩ්ලර්ස් වීදිය, ගාල්ල 80000 ශ්‍රී ලංකාව +94 912 225 333,

Telephone+94 912 225 333
කැෆේ Secret ඇලී

අංක 10/1/1/1, ඊ එල් සේනානායක වීදිය, මහනුවර,

Telephone+94 77 303 2933
කැෆේ 1886 සල්ගාදු බේකර්ස්

අංක 68 ඊ එල් සේනානායක වීදිය, මහනුවර 20000 ශ්‍රී ලංකාව +94 812 222 918,

Telephone+94 812 222 918
චිල් ඇන් ග්‍රිල් කැෆේ

අංක 475 පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර 20000 ශ්‍රී ලංකාව +94 71 345 9585,

Telephone+94 71 345 9585
ගරාජ් කැෆේ

අංක 96 පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර 20000 ශ්‍රී ලංකාව +94 75 666 0666,

Telephone+94 75 666 0666
කැෆේ ද වයිබ්

අංක 258/4/1, ඩීඑස් සේනානායක වීදිය, මහනුවර 20000 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 042 5291,

Telephone+94 77 042 5291
අමාකි කැෆේ

අංක 84, දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල ශ්‍රී ලංකාව +94 70 676 7070,

Telephone+94 70 676 7070
Garden Cafe Asian ආපන ශාලාව

කුරුණෑගල,

Telephone+94 372 229 980
කැෆේ lunumiris

එස් ලේක් පාර, කුරුණෑගල ශ්‍රී ලංකාව +94 70 220 4189,

Telephone+94 70 220 4189
කැෆේ ඕලු

අංක 255 මහනුවර පාර, කුරුණෑගල,

Telephone+94 372 228 181
ශාන්ති කැෆේ

ශාන්ත ආනා ශාන්ත, කුරුණෑගල ශ්‍රී ලංකාව +94 374 347 755,

Telephone+94 374 347 755
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website