අබාන්ස් ෆිනෑන්ස්RSS

අබාන්ස් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 456 R. A. ද මැල් මාවත, කොළඹ,

abansfinance.lk

Abans Finance PLC යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය නාමයක් වන කීර්තිමත් Abans සමූහයේ සාමාජිකයෙකි. රට තුළ මූල්‍ය සේවා සඳහා ඇති හැකියාව සහ ඔවුන් සතුව පවතින සම්පත් හඳුනා ගනිමින් Abans Group විසින් Abans Finance PLC පිහිටුවීමට තීරණය කළේය. සමාගම 2000 අංක 56 දරන මුල්‍ය ...

Telephone+94 11 220 8888
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website