ඇසට්ලයින් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්RSS

සීමාසහිත ඇසට්ලයින් ෆිනෑන්ස් - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 120, 120A, පන්නිපිටිය පාර, බත්තරමුල්ල,

assetlinefinance.lk

අද, ඇසට්ලයින් විසින් දිවයින පුරා ශාඛා 55 කින් යුත් ජාලයක් සහිත පුද්ගලයන්, ආයතනික සහ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් ආවරණය වන පරිදි සියලුම ණය දෙන නිෂ්පාදන සහ එහි ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළත් කිරීමට සිය කළඹ පුළුල් කර ඇත. ඇසට්ලයින් 2003 දී සංස්ථාගත කරන ලද අතර ...

Telephone+ 94 ( 0 ) 11-4700100
Fax\+ 94 ( 0 ) 11-4700101 \
E-mail
Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website