සීබීසී ෆිනෑන්ස්RSS

සීබීසී ෆිනෑන්ස් - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 187 කටුගස්තොට පාර, මහනුවර 20000,

cbcfinance.lk

සීබීසී ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් හි, අපි අපගේ පාරිභෝගිකයාගේ යහපත ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන අතර වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ නොසැලෙන විශ්වාසය සමඟ දිගුකාලීන සබඳතාවයක් පවත්වා ගැනීමයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් හඳුන්වා දෙන ලද අපගේ පරිස්සමින් නිර්මාණය කරන ලද පාරිභෝගික ...

Telephone+94 81 220 0272 / +94 81 221 3495 / +94 81 221 3496 / +94 81 221 3498
Fax+94 81 2224521
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website