සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම පීඑල්සීRSS

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 270, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02,

cf.lk

1957 සිට ගතික සහ නව්‍ය මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දෙමින් සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනය වේ. Asset Leasing, Contract Hire, Fleet Management, Insurance Broking, Micro Finance සහ SME ණය දීම ඇතුළු විවිධාංගීකරණය වූ සේවාවන් රැසක් සමඟින් ප ...

Telephone94-11-2300555
Fax94-11-2300441, 94-11-2541212
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website