කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීRSS

කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 165, කිංසි පාර, බොරැල්ල, කොළඹ 08,

www.cclk.lk

1982 ඔක්තෝබර් 04 වැනි දින 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත යටතේ පුද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගමක් ලෙස සංස්ථාපිත කර 1989 දෙසැම්බර් 16 වැනි දින පොදු සමාගමක් බවට පරිවර්තනය කර 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටතේ 2008 අප්‍රේල් 8 වැනි දින නැවත ලියාපදිංචි කරන ලදී. සමාගම 1988 ...

Telephone+94 11 2 000 000
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website