කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීRSS

කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංකය: 02, ඩීල් පෙදෙස, කොළඹ 00300,

firstcapital.lk

අපි ප්‍රාග්ධනය රැස්කිරීමේ සිට ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ අත්පත් කර ගැනීම් දක්වා ආයෝජන ආයතන වර්ණාවලිය හරහා ගනුදෙනු උපදෙස් සහ ක්‍රියාත්මක කරන්නෙමු. අපි ස්ථාවර ආදායම් සහ කොටස් ක්ෂේත්‍රවල ආයෝජන නිෂ්පාදන සහ වෙළඳ විසඳුම් සපයන්නෙමු අපගේ වත්කම් කළමනාකරණ කට්ටලය තනි පුද්ගල ...

Telephone+94 11 2 639 898,+94 11 2 639 802,+94 11 2 639 817.
Fax+94 11 2 639 899, +94 11 2 576 866
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website