අයිඩියල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්RSS

අංක 299, DR. කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 02,

mahindraifl.lk

එහි සමාගමේ නම මහින්ද්‍රා අයිඩියල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් (MIFL) වෙත නැවත සන්නාම කිරීම, ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර හවුල්කරුවන් දෙදෙනා (මහින්ද්‍රා ෆිනෑන්ස් සහ අයිඩියල් සමූහ) විසින් මහින්ද්‍රා අයිඩියල් ෆිනෑන්ස් ප්‍රමුඛ පෙළේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගමක් (LFC) බවට පත් කිරීමේ දැ ...

Telephone+9411 2396060 / HOTLINE: +9411 7724724
Fax+9411 2396757
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website