මර්කන්ටයිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීRSS

මර්කන්ටයිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 236, ගාලු පාර, කොළඹ 03,

www.mi.com.lk/index.php/en/

Finance Division +94112434623 [email protected] Credit and Marketing Department +94112343720 [email protected] Recoveries Department +94112543507 [email protected] Insurance Department +94112434619 [email protected] Fixed Deposi ...

Telephone+94 112343720
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website