මල්ටි ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සීRSS

මල්ටි ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 275/75, මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07,

www.multifinance.lk

Multi Finance PLC (MFP) යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගමකි. සමාගම 1974 ඔක්තෝබර් 14 වැනි දින මහනුවර සීමිත වගකීම් සහිත සමාගමක් ලෙස සංස්ථාගත කරන ලදී. එය 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටතේ 2009 පෙබරවාරි 26 වැනි දින නැවත ලියාපදිංචි කරන ලදී. ...

Telephone(+94) 11 4645 555
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website