පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීRSS

පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 361,361/1, ආර්.ඒ.ද මැල් මාවත, කොළඹ 03,

pmf.lk

PMF Finance PLC » ආයතනික පැතිකඩ Path-maker Frontier Finance (PMF Finance), කලින් පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් ලෙස හැඳින්වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු, මූල්‍ය සහ ලීසිං කර්මාන්තවල වසර 40 ක පළපුරුද්දක් ඇත. හඳුනා නොගත් විභවයන් සපුරාලීම සඳහා අපගේ ව්‍යාපාරික ආද ...

Telephone+94 11 7 666 333
Fax+94 11 2 300 190
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website