සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීRSS

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 155A, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 08,

www.sarvodayafinance.lk

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් (එස්ඩීඑෆ්) පීඑල්සී, ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම අඛණ්ඩ සමාජ ව්‍යාපාරය වන ලංකා ජාතික සර්වෝදය ශ්‍රමදාන සංගමය විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලදී. විධිමත් මූල්‍ය ආයතන විසින් ‘බැංකු කළ නොහැකි’ යැයි සැලකෙන ප්‍රජාවන් නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු ...

Telephone+94 115 444 666 | Ext: 2219 | D: +94 115 444 619
Fax+94 11 2667411
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website