සිංගර් ෆිනෑන්ස් සහ ලීසිංRSS

සිංගර් ෆිනෑන්ස් සහ ලීසිං - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 498, ආර්.ඒ. ද මැල් මාවත, කොළඹ 03,

www.singerfinance.com

සිංගර් (ශ්‍රී ලංකා) පීඑල්සී හි අනුබද්ධිත සමාගමක් වන සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලංකා) පීඑල්සී 2004 අප්‍රේල් 19 වැනි දින අංක 23 දරණ පනත මගින් සංශෝධිත 1988 අංක 78 දරන මූල්‍ය සමාගම් පනතේ විධිවිධානවලට අනුව මූල්‍ය කල්බදු ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට සංස්ථාගත කරන ලදී. 199 ...

Telephone(+94) 112 100 110 (+94) 112 316 416
Fax(+94) 112 303 715
E-mail
Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website