කේක්RSS

ෂුගර් ෆිල් කේක් ෂෝප්

නො 1006/4, පන්නිපිටිය පාර, ,

orancy.com

Telephone+94 72 243 5335
E-mail
ලංකා චාන්දනි

මාකන්ද පාර, ,

www.lankachandani.com

459/A, බුල්ගහවත්ත පාර, මාකන්ද පාර, කඩවත

Telephone+94 11 292 9446
E-mail
කියුපිඩ් කේක්ස්

11,1 වන පටුමග, ,

Telephone+94 77 303 8538
ෂුගර් ඇන්ඩ් ස්පයිස්

ජී 67,ලිබර්ටි ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 257 4380 / +94 77 736 2522
සමයිලින් ඔකිර්ඩ්

297, ජී ජොර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 438 3911
E-mail
හොරණ වාසනා බෙකර්ස් (පුද්) සමාගම

,

wasanabakers.lk

Telephone+94 34 225 0600
E-mail
චාර්මාරට් කේක් චුෂින්

85/16, විජය කුමාරතුංග මාවත, ,

Telephone+94 77 232 8399 / +94 11 276 9968
E-mail
කේක්ස් ෆෝ යූ

541, හයිලෙවල් පාර, දෙල්කන්ද, ,

Telephone+94 77 618 3999 / +94 72 814 5567
E-mail
ආර් ඩි ඒ ක්‍රියෙෂන්ස් (පුද්) සමාගම

101 A 1/1, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

www.invitations.lk

Telephone+94 11 281 3383
E-mail
තරංග මෙත්තසේන

23, ජයන්තිපුර, ,

Telephone+94 11 287 7792
ශාමිණී රොද්‍රිගෝ

6 ස්වර්ණ පාර, ,

Telephone+94 77 723 4714
E-mail

336 x 200 Sinhala

search

26 නොවැම්බර්, 2020
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website