අයිස් ක්‍රීම්RSS

රූට්ස්  - තිසර ප්ලාසා

129, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

www.rootslk.com

Telephone+94 11 302 1113
රූට්ස් - රියැලටි ප්ලාසා

El-25, රියැලටි ප්ලාසා, මීගම්ව පාර, ,

www.rootslk.com

Telephone+94 31 302 1030
රූට්ස් - ඔඩෙල්

05, ඇලෙක්සැන්ඩර් පෙදෙසෙ, ටවුන් හෝල්, ,

05, Alexandra Place, Odel – Town Hall Colombo-07

Telephone+94 11 302 1109
රූට්ස්  - නාවල

162 B, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 302 1108
රූට්ස් - මැජෙස්ටික් සිටි

මැජෙස්ටික් සිටි, ,

www.rootslk.com

B1 – 12

Telephone+94 11 250 6292
E-mail
රූට්ස්  - ක්‍රෙස්කැට්

නො: 02, ක්‍රෙස්කැට් බුල්වාර්ඩ් ෆුඩ් කොර්ට්, ,

www.rootslk.com

Telephone+94 11 244 1735
රූට්ස් ( ග්ලිට්ස් නුගේගොඩ )

267, 7 වන මයිල් පොස්ට්, හයිලෙවල් පාර, ,

www.rootslk.com

Telephone+94 11 302 1114
ඉල් ගෙලාටෝ - ඔඩෙල්

නො 7, ඇලෙක්සැන්ඩර් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 472 0584
ඉල් ගෙලාටෝ

No 20A, ලොරිස් පටුමග, ,

Telephone+94 11 258 0218
රූට්ස්  - කටුගස්තොට

,

www.rootslk.com

Telephone+94 81 302 1028
E-mail
රූට්ස් - කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්

L1 – K1, ,

www.rootslk.com

L1 – K1, ( Opposite Commercial Bank ), Kandy

Telephone+94 81 222 0170
E-mail
රූට්ස් - ඩුප්ලිකේෂන් පාර ෆැෂන් බග්

,

www.rootslk.com

Telephone+94 11 302 1118
E-mail
රූට්ස් - දියවන්නාව ෆුඩ් කෝර්ට්

පාර්ලිමෙන්තුව පාර, ,

www.rootslk.com

Telephone+94 11 302 1116
E-mail
රීයෝ අයිස් ක්‍රිම්- මීගමුව

No 120, සී ස්ට්‍රිට්, ,

Telephone+94 31 222 5100
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website