විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව RSS

ඔබට PMS සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමසීමක් ඇත්නම් කරුණාකර 0115920403 අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න 

 

විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

මාලිගාවත්ත ලේකම් කාර්යාලය, මාලිගාවත්ත, කොළඹ 10.
 
දුරකථනය : 1970 / +94-11-2320316 / +94-11-2421786
 
ෆැක්ස් : +94-11-2342078
 
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
වෙබ් අඩවිය: www.pensions.gov.lk
 
බස් මාර්ගය : 140 මරදාන සිට

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික විශ්‍රාමිකයින්ට විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

,

www.pensions.gov.lk

Department of Pensions, Sri Lanka Director General of Pensions Department of Pensions Attn: Assistant Director (Foreign / Forces Pension) Colombo 10 Sri Lanka +94 11-220 9870 +94 11-232 7752 / +94 11-244 1617 (Foreign / Forces Pension) info@pen ...

Telephone+94 11-220 9870 +94 11-232 7752 / +94 11-244 1617
E-mail
රාජ්ය සේවා විශ්රාමිකයින්ගේ භාර අරමුදල

12 එච්. ආර්. ජෝතිපාල මාවත, ,

www.pubad.gov.lk

Telephone0112 333 412
E-mail
ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අයි.එස්. සමරකෝන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් 091-2234238/ 0707899598 091-2222989 පසිඳු ලක්රුවන් මහතා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩබ්ලිව්.ජී 091-4944822, 0716470650 ඒ.කේ.පී.කේ. ජයසිරි ගණකාධිකාරී 091-4944820, 091-2245503, 091-2234238 සී.නිලානි සිල්වා මිය සහකාර අධ ...

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ

මාලිගාවත්ත ලේකම් කාර්යාලය, මාලිගාවත්ත,, ,

www.pensions.gov.lk

Telephone1970 / +94-11-2320316 / +94-11-2421786
Fax+94-11-2342078
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website