පළාත් සභා අමාත්‍යවරුRSS

සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, ක්‍රීඩා හා තොරතුරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - නැගෙනහිර පළාත

ත්‍රිකුණාමලය,

Phone no. Name Designation E mail 026-222-2069 U.L.A. Azeez Secretary [email protected] Mr. J. Husaindeen Assistant Secretary [email protected] ...

Telephone+94 26 222 2069
E-mail
අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන හා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය

ත්‍රිකුණාමලය,

Phone no. Name Designation E mail 026-222-4023 H.K.U.K. Weerawardana Secretary [email protected] 026-222-4024 J.A. Karunaratna Deputy Secretary [email protected] ...

Telephone+94 26 222 4023
E-mail
කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන, ධීවර හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - නැගෙනහිර පළාත

ත්‍රිකුණාමලය,

Phone no. Name Designation E mail VACANT Assistant Secretary [email protected] Mr. S. S ...

Telephone+94 26 222 2445
E-mail
මාර්ග සංවර්ධන, බලශක්ති හා නිවාස ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය - මධ්‍යම පළාත

මහනුවර,

Phone no. Name Designation E mail 081-222-5195 Mr. K.P. Karunadasa Secretary [email protected] 081-222-5196 Mrs. H. Ajantha Wickramarathne Assistant Secret ...

Telephone+94 81 222 5195
E-mail
කර්මාන්ත, ක්‍රීඩා, කාන්තා කටයුතු, ග්‍රාමීය සංවර්ධන, වතු යටිතල සංවර්ධන, හින්දු සංස්කෘතික සබඳතා හා අධ්‍යපාන (දමිළ) අමාත්‍යාංශය - මධ්‍යම පළාත

පේරාදෙණිය,

Phone no. Name Designation E mail 081-238-4175 Mrs. Shirani Weerakoon Secretary [email protected] 081-238-4176 Mr. K.G.S. Nissanka Assistant Director [email protected] 081-238-4177 Mr. W ...

Telephone+94 81 238 4175
E-mail
සෞඛ්‍ය,දේශීය ඖෂධ, සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂණ සේවා  අමාත්‍යාංශය - මධ්‍යම පළාත

මහනුවර,

Phone no. Name Designation E mail 081-223-9159 Mr. Wijitha Bandara Ekanayake Secretary [email protected] 081-223-9160 Mrs. R.A.D.T.N. Thennakoon Assistan ...

Telephone+94 81 223 9159
E-mail
කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය - මධ්‍යම පළාත

පේරාදෙණිය,

Phone no. Name Designation E mail 081-238-8336 Mr. M.S. Premawansha Secretary [email protected] 081-238-8337 Mr. W.R.W.R. Welipitiya Assistant Secretary [email protected] 081-238-8338 Mr. M. Jayarath ...

Telephone+94 81 238 8336
E-mail
Image

Stats

There are 28785 listings, 885 categories and 103 owners in our website