ගිලන් රථ සේවාRSS

Show map
සෙලින්කෝ සිවිට් කෙයාර් (පුද්) සමාගම

සෙලින්කෝ සිවිට් කෙයාර් (පුද්) සමාගම, ,

Telephone+94 11 533 3000
හෙප්ත් ස්කැන් (පුද්) සමාගම

9ඒ,ටිකල් පාර, ,

Providing Health Care Facility,Ambulance Services,OPD Services,Nursing Home facility.

Telephone+94 11 267 5078
වෙස්ටර්න් හොස්පිටල්ස් (Western Infirmary)

218, කොටා පාර, ,

www.westernhospital.lk

Western Hospital (Western Infirmary) is a healthcare institution with over 30 years of experience in Sri Lanka. Renowned for having the longest standing Haemodialysis and Kidney Transplantation Programme in Sri Lanka, we pride ourselves on our dedicated h ...

Telephone+94 11 739 2260 / +94 11 268 5413
Fax+94 11 268 2372
E-mail
හේමාස් රෝහල් (පුද්) සමාගම

389, මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Welcome to Hemas Hospitals - your chain of internationally accredited, multi-specialty, family hospitals situated in Wattala, Galle and most recently, Thalawathugoda. We, at Hemas Hospitals, strive to give you the best in patient care validated by inte ...

Telephone+94 117 888 888
E-mail
සෙත්මා රෝහල් (පුද්) සමාගම

6,ක්වින් මෙරීස් පාර, ,

Activities: Providing total Patient Care by fulfilling all types of Medical Facilities. (Channelling,Laboratory Service,Surgical Care,Gynaecology,Eye,ENT,X-Ray,ECG,Scanning,Pharmacy,Paediatrics,Sigmoidoscopy,OPD,Emergency Care,Ambulance Service)

Telephone+94 33 223 3501-4
මෝදරවීල මෙඩිකල් සර්වීස් (පුද්) සමාගම.

708/1, ගාළු පාර, නල්ලුරුව, ,

Telephone+ 94 38 224 0294
මෙඩිහෙල්ප් හෙල්ත්කෙයාර් පුද් සමාගම

21/ඒ, ඇල්ෆඩ් පෙදෙස, ,

medihelponline.net/home.html

Once a family has registered with MEDIHELP, all family members residing in that house are entitled to receive treatment at home. Another important factor is that MEDIHELP is an approved blood collecting center for reputed hospitals such as Durdans and Asi ...

Telephone+94 11 237 5888
පාර්ක් රෝහල් ගිලන් රථ සේවාව

186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Telephone+94 11 259 0200 /+94 11 258 7715
E-mail
ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස ගිලන් රථ සේවා

104 ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 11 269 1095 / +94 11 269 1095 / +94 11 267 2727
ශාන්ත ජෝන් ගිලන් රථ

65/11,සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

The St. John Ambulance Association and Brigade of Sri Lanka (also often referred to as the St. John Ambulance of Sri Lanka) is a charitable organisation providing healthcare services to the Sri Lankan public. Its members also perform voluntary first aid c ...

Telephone+94 11 243 7744 / +94 11 234 1736
නවලෝක රෝහල ගිලන් රථ සේවාව

23, දේශමාන්‍ය එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, ,

www.nawaloka.com/service/e-t-u-and-ambulance/

Emergency Ambulance Service Transport patient for Emergency Treatment Unit with well equipped Ambulance and experienced Health Care Professionals Medical & Nursing Intensive Cares offer Ultra modern equipment Trained staff Very Reasonable Rates Ro ...

Telephone+94 11 2557 7208
E-mail
මෙඩිකුයික් ගිලන් රථ සේවාව

48/1, ධර්මාරාම පාර, ,

www.mediquicklab.com/ambulance-service

On August 21st 1994 in the garage of his home in Wattala Sri Lanka, S.Thirunadarajah founded Care Ambulance Service with a single ambulance that he had built himself. What is truly remarkable is that Thiru made this decision to switch careers and go in ...

Telephone+94 11 250 7514
Fax+94 11 259 9340
ලංකා හොස්පිට්ල්ස් ගිලන් රථ සේවාව

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com/facility/ambulance-services/

Our ambulance service consists of a modern fleet of ambulances available 24 hours that are fully equipped with ventilator facilitators and monitoring technology to move patients efficiently to the hospital. We are the only hospital in Sri Lanka to have 24 ...

Telephone+94 11 543 1088-9
E-mail
ඩර්ඩන්ස් රෝහල ගිලන් රථ සේවාව

3, ඇල්ප්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com/specialities/emergency_care.php

About Emergency Care Emergency care at Durdans Hospital is ready to handle any emergency 24 hours a day. Our emergency management teams have the expertise to deliver the required services for any type of emergency.The Accident & Emergency offers:The s ...

Telephone+94 11 541 0693 / +94 11 541 0695
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල, ,

www.nhsl.health.gov.lk

Telephone+94 11 269 1111
සර්ටිස් ලංකා ගිලන් රථ සේවාව

15, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, ,

www.certislanka.com/services4.php

We provide round the clock, fully equipped ambulance service accompanied by doctors and qualified and registered nursing staff, for all emergencies and for regular house-calls for all your, medical requirements.

Telephone+94 112 55 77 77
Fax+94 112 55 88 69
මහනුවර සීමාසහිත පුද්ගලික රෝහල

255/8, කටුගස්තොට පාර, , , 200

BED CAPACITY 47 CONTACT MR.SARATH JAYASINGHE

Telephone+94 81 222 5474
Fax081 4473492
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website