චැනල්: All Listings RSS

Filter listings...
වෛද්‍ය එස්.ආර්. ද සිල්වා

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , , 00500

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka ...

Category:e - Channel
Telephone94114524400
E-mail
වෛද්‍ය එස්.එන්.බී. දොළපීහිල්ල

82, පේරාදෙණිය පාර, , , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

Category:e - Channel
වෛද්‍ය එස්.රොෂාන් රනිල් ගුණරත්න

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected] Southern Hospital 10, Wakwella Road, Galle. ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ඒ එල්ලාවල - විකලාංග විශේෂඥ වෛද්‍ය

කොළඹ, , , , 00000

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94-(0) 11-2 59 02 00, 2 58 77 15, 5 36 92 05, 24 Hours hotline Fax: +94-(0)11- 5 37 77 51 Email: [email protected] Web Site: http://www.parkhospitals.com CEYME ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ඒ ජේ එමි ශිබිලි

, , 10250

Winlanka Hospital Private Limited. 129, S.De.S. Jayasinghe Mawatha, Kohuwala.

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ඒ ටි මුණසිංහ

, , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Hemas Hospitals 389, Negombo Road, ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ඒ දිසානායක

10, වක්වැල්ල පාර, , , , 80000

Southern Hospital 10, Wakwella Road, Galle. Tel: +94 91 4640 640 Email: [email protected]

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ඒ දුනවිල්ල

කොළඹ, , , , 00000

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected]

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ඒ.එල්. ධර්මරත්න මහත්මිය - අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

කොළඹ, , , , 00000

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Asiri Surgical Hospital PLC No. 2 ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන් ඒ ද සිල්වා

114, නොරිස් කැනල් පාර, , , , 01000

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] Hemas Hospitals 647/2a, Pannipitiya Road, Thalawatugoda. 0117 888 888 [email protected] Nawaloka Hospit ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය කිර්ති ගුණසේකර

, , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Can ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය කිර්ති ගුණසේකර

, , 00500

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 5506000 / +94 11 4514770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk

Category:e - Channel
වෛද්‍ය කුමාරද සිල්වා

186 පාර්ක් පාර, , , 00000

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94-(0) 11-2 59 02 00, 2 58 77 15, 5 36 92 05, 24 Hours hotline Fax: +94-(0)11- 5 37 77 51 Email: [email protected] Web Site: http://www.parkhospitals.com Healt ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය කේ.එල්. ප්‍රනාන්දු - ශල්‍ය වෛද්‍ය

කොළඹ, , , , 00000

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected]

Category:e - Channel
වෛද්‍ය කේ.ඥානකාන්තන්

82,පේරදෙණිය පාර, , , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ගාමිණි ගුණතිලක - ශල්‍ය වෛද්‍ය

කොළඹ, , , , 00000

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected]

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ගාමිනි ගලප්පත්ති

කොළඹ 02, , , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ගිතාල් පෙරේරා

,

Hemas Hospitals 389, Negombo Road, Wattala. 0117 888 888 [email protected] Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda. 0117 888 888 [email protected] Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hosp ...

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා

, , 01000

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected]

Category:e - Channel
වෛද්‍ය ගොඩ්වින් කොන්ස්තන්තීන

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , , 00500

Durdans Hospital No: 3, Alfred Pl, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] Acc ...

Category:e - Channel
Telephone94114524400
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website