ජල නළ සේවාRSS

සෙන්ට‍්‍රල් ඉංඩස්ට‍්‍රීස් පිඑල්සි

312, නාවල පාර, නාවල, ,

www.nationalpvc.com

Telephone+94 11 280 6623 / +94 11 280 6624 / +94 11 530 3000 - 12
Fax+94 11 280 6621 / +94 280 6622 / +94 11 530 3031 - 34
E-mail
ඉංජිනියරින් රිජන්සි (පුද්) සමාගම

136/5, එස් ඩි එස් ජයසිංහ මාවත, ,

Telephone+94 11 563 5066
Fax+94 11 281 0844
සිටි ප්ලම්බර්ස්

5A, 1වන පටුමග, නැවතුම්පල පාර, උඩහමුල්ල, ,

Telephone+94 11 281 6674
ඉන්ටග‍්‍රිටි ඇසෝසියෙට්ස් (පුද්) සමාගම

241, දෙවන මහල, හැව්ලොක් පාර, ,

www.integritysl.com/index_ep.html

Telephone+94 11 563 9383
Fax+94 11 250 8942
E-mail
බී එම් කේ ගෞප් ඔෆ් කම්පැනිස්

609A, අරලියපුරය, එගොඩවත්ත, ඇරව්වල, ,

Telephone+94 11 315 1619
මාවික් එන්ටප‍්‍රයිසස් (පුද්) සමාගම

407/3, පාසල් මාවත, බෝකුන්දර, ,

Telephone+94 11 421 6153
එල් සී කන්ස්ට‍්‍රක්සන්

215 A, වැලබොඩ පාර, ,

Telephone+94 11 225 8746
ස්චෑයුපබ් ටෙක්නික් (පුද්) සමාගම

123, 'සම්පත', ප‍්‍රධාන පාර, අත්තිඩිය, ,

www.schaupublk.com

Telephone+94 11 573 6627 / +94 11 272 4144 / +94 11 433 5278-9 / +94 11 496 8028
Fax+94 11 272 4144
E-mail
කෙන්ට් ඉංජිනියර්ස් (පුද්) සමාගම

27, මල්වත්ත ඇවනියු, කොහුවල, ,

www.kentengineers.net

Telephone+94 11 282 5318 / +94 11 281 6090 / +94 11 281 4107
Fax+94 11 282 5319
E-mail
එම්ටෙක් ඉංජිනියරින් කම්පැනි (පුද්) සමාගම

03, නොරිස් ඇවනියු, ,

www.emtekeng.com

Telephone+94 11 266 7888
Fax+94 11 266 2264
E-mail
සින් නිපොන් ලංකා (පුද්) සමාගම

309/1, කොලඔ පාර, ,

www.snklanka.com

Telephone+94 11 200 5300
Fax+94 11 223 6599
E-mail
Image

Stats

There are 35027 listings, 1279 categories and 92 owners in our website