පැරණි නිවාස සහ ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත්කිරීම .RSS

නිර්මලා නිවස ඉදිකිරීම

අංක 194/බී/2/23, රණතිසර උයන පාර, 7 වන එල්එන්, පොල්ගස්ඕවිට, , 10320

www.nirmalahouse.com

සේවා: ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්, නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, නිවාස ගොඩනැගීම, බාහිර පින්තාරු කිරීම, වහලය සවි කිරීම, සිවිල් ඉංජිනේරු උපදේශනය, වාස්තු විද්‍යාත්මක සැලසුම්, ගොඩනැගිලි සහ නිවාස සැලැස්ම, වාණිජ ගොඩනැගිලි, වාණිජ ව්‍යාපෘතිය, ඉදිකිරීම් ව්‍ය ...

Telephone+94 112 172 034
ෂාරා ඉදිකිරීම්

අංක 38/2/A ලයනල්, පේරාර මාවත, පන්නිපිටිය, , 10230

සේවා: කාර්මික කඩා දැමීම, කොන්ක්‍රීට් කඩා දැමීම, අභ්‍යන්තර කඩා දැමීම, බහු මහල් කඩා දැමීම, සම්පූර්ණ අඩවි කඩා දැමීම, සුන්බුන් ඉවත් කිරීම, ගොඩනැගිලි ඉවත් කිරීම, නිවාස සාදන්නන්, නිවාස ගොඩනැඟීම ශ්‍රී ලංකාවට සහ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 77 751 1612
සුමිහිරු ඉදිකිරීම්

අංක 110, 6 බද්දේගාන පාර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, , 10100

සේවා: කොන්ක්‍රීට් කඩා ඉවත් කිරීම, ඉවත් කිරීම සහ ඇඹරීම, කඩා ඉවත් කිරීමේ බලපත්‍ර සේවාව, සම්පූර්ණ වෙබ් අඩවිය කඩා දැමීම, සාමාන්‍ය පිරිසිදු කිරීම, සුන්බුන් ඉවත් කිරීම, ගොඩනැගිලි කඩා දැමීම වැල්ලම්පිටිය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 77 585 0258
ද සොයිසා කඩා දැමීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අංක 91, විජේරාම මාවත, කොළඹ 7,

www.themorning.lk

Telephone+94 115 200 900 +94 112 673 451
E-mail
Demolition ලංකා

කොළඹ,

Telephone+94 77 798 5020

වැඩ.lk

0 reviews
වැඩ.lk

පානදුර, ශ්‍රී ලංකාව

weda.lk

Telephone+94 70 666 2 666
E-mail
පැරණි ගොඩනැගිල්ල කඩා ඉවත් කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීමේ සේවා

කොළඹ, මොරටුව,

once.lk

Telephone+94 766381124
E-mail
TN කඩා ඉවත් කිරීමේ සේවාව ශ්‍රී ලංකාව - කොළඹ

පිළියන්දල පාර, කොට්ටාව, කොළඹ,

www.lankayp.com

Telephone+94 766262160 +94 706262160
එන්ටප්‍රයිසස්

අංක 78 හරස් පාර හංවැල්ල,

Telephone+94 776666267
වීරතුංග බ්‍රදර්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්

අංක 229 බී 2 හැව්ලොක් පාර කොළඹ 06,

Telephone+94 775567790
E-mail
එස් එච් එන්ටර්ප්‍රයිසස්

අංක 138 බණ්ඩාරගම පාර මාකන්දන කැස්බාව,

Telephone+94 777634317
E-mail
ජයරත්න එන්ටර්ප්‍රයිසස්

අංක 115 1 බී අන්දිරිස් මාවත පැරණි කැස්බෑව පාර ගංගොඩවිල නුගේගොඩ,

Telephone+94 713146430, +94 113151517, +94 715591130
E-mail
අසේල ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීම

අංක 38 මානෙල්ගම කැලණිය,

Telephone+94 718265800, +94 718265826
E-mail
කැනී එන්ටප්‍රයිසස්

අංක 67 C මහනුවර පාර කඩවත,

Telephone+94 715965154, +94 775700849
සජීව සැපයුම්කරුවන්

අංක 323 මොරටුව පාර සුවාරපොල පිළියන්දල,

Telephone+94 778679722
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website