ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් අපනයන සමාගම්RSS

ඩි සැම්සන් ඉන්දස්ට්‍රි පුද්ගලික සමාගම

46 ඩී සැම්සන් රාජපක්ෂ මාවත, බටදූව, ,

www.dsi.lk

Telephone94912234597 9/+94914381105/+94914385613 15
Fax+94912234182/+94914381102/+94914385479
E-mail
ග්‍රීන් ග්ලෝ ග්ලෝබල් පුද්ගලික සමගම

31/3 ග්‍රෙගරි පාර,, ,

රබර් කළ කොහු කොළ

මැක්ලරන්ස් කන්ටේනර් රිෆුර්බිෂර්ස් පුද්ගලික සමාගම

776 මීගමුව පාර, ,

සෛලීය වල්කනයිස් රබර් තහඩු, තහඩු සහ තීරු,

සැම්සන් රෙක්ලේම් රබර් ලිමිටඩ්

110 කුමාරන් රත්නම් පාර, ,

ප්‍රාථමික ආකාරවලින් හෝ තහඩු, පත්‍ර හෝ තීරුවල නැවත ලබා ගත් රබර්,

Telephone+9411 4811747/+9411 2926065
ලාෆ් කෝපරේෂන් රබර් සමාගම

101 මායා මාවත, ,

ප්‍රාථමික ආකාරවලින් හෝ තහඩු, පත්‍ර හෝ තීරුවල නැවත ලබා ගත් රබර්,

ද වීල් වර්ක්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්

68 Block A BE P Z බියගම, ,

Telephone+94112465096 101
Fax+94112465102
E-mail
ලාලන් රබර් පුද්ගලික සමගම

95B කලාපය A අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

වල්කනයිස් කරන ලද රබර් අත්වැසුම් (ශල්‍ය අත්වැසුම් හැර),

බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇපරල් ලිමිටඩ්

23 25 රයින්ලන්ඩ් පෙදෙස, ,

පටු වියන ලද රෙදි, >=5% ඉලාස්ටෝමරික් නූල් හෝ රබර් නූල්,

Telephone+94114727222
Fax+94112575485
E-mail
ලාලන් ඉකෝ ලේටෙක්ස් පුද්ගලික සමගම

54 කිරුළපන මාවත, ,

සෛලීය වල්කනයිස් රබර් තහඩු, තහඩු සහ තීරු,

හංවැල්ල රබර් නිෂ්පාදන සීමාසහිත

400 ඩීන්ස් පාර, ,

වල්කනයිස් කරන ලද රබර් අත්වැසුම් (ශල්‍ය අත්වැසුම් හැර),

Telephone+94112683964
Fax+94112699018
ස්ට්‍ර්ච් ලයින් පුද්ගලික සමාගම

89 47 බියගම අපනයන සැකසුම් කලාපය වල්ගම, ,

රබර් නූල් සහ ලණුව, රෙදිපිළි ආවරණය,

Telephone+94112465415 20/+94114828100
Fax+94114817621
E-mail
අල්මාර් ට්‍රේඩින් කෝ පුද්ගලික සමාගම

143/142/17 ශ්‍රී වික්‍රම මාවත, ,

සෝල් ක්‍රේප් රබර්,

Telephone+94115340440
Fax0772779765
ජෆර්ජී බ්‍රදර්ස් එක්ස්පෝර්ට් පුද්ගලික සමගම

150 ශාන්ත ජෝසප් වීදිය,, ,

වල්කනයිස් කරන ලද රබර් හැර අනෙකුත් . තද රබර්,

Telephone+94112432051 6
Fax+94112446085/+94112447875
E-mail
ඇන්සල් ලංකා පුද්ගලික සමගම

බියගම අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ansell.com

අත්වැසුම්, අත්වැසුම් සහ අත්වැසුම්, impregnated .ප්ලාස්ටික් හෝ රබර්, ගෙතුම් හෝ ගෙතුම්,

Telephone94112465430/+94112465426 8
Fax+94112571757/+94112571691/+94112465260/+94112465434/+94112465429
E-mail
කොම්සෝ ලීඩර්ස් පුද්ගලික සමගම

218 රීජන්ට් උසාවිය මිනුවන්ගොඩ පාර, ,

වල්කනයිස් කරන ලද රබර් හැර අනෙකුත් ලිපි. තද රබර්,

සීමාසහිත සීමැක් රබර් සමාගම

හොරණ - අඟුරුවාතොට, ,

cbizz.lk

Telephone+94 34-2261342
Fax+94 34-2261370
E-mail
Image

Stats

There are 35089 listings, 1279 categories and 92 owners in our website