ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයන සමාගම් RSS

ජැෆර්ජි සහෝදරයෝ

150 ශාන්ත ජෝශප් ශාන්ත, ,

www.jafferjeebrothers.com

Telephone0112 432 051
JJS එක්ස්පෝර්ට් පුද්ගලික සමගම

653/G සමෘද්ධි මාවත, 11618,

jjs.lk

Telephone0112 194 900
කමර්ෂල් ට්‍රේඩින් සමගම

185 බී, කැලණිමුල්ල, ,

Telephone0112 075 481
වෙන්චේ ටී පුද්ගලික සමගම

144 වීදිය බණ්ඩාර මාවත, 10620,

venturetea.com

Telephone0112 567 350
බ්ලැක් ටී එක්ස්පෝර්ට් පුද්ගලික සමගම

33/1F වෝල්ටර් ගුණසේකර මාවත, ,

Telephone077 791 1911
Image

Stats

There are 35089 listings, 1279 categories and 92 owners in our website