ආයුර්වේද / ඖෂධීය නිෂ්පාදනRSS

ස්මිත් නැචුරල් හෙයාර් ඕයිල්

නො 14, පැපිලියාන පාර, ,

www.smithnaturals.com

Can works wonders on dry damage hair. Also it can help you grow healthy, shiny hair, and prevent dandruff and hair loss. It has antibacterial properties and nutrients, responsible for hair and scalp protection from bacterial and viral infections. "Smith N ...

Telephone+94 11 308 2996
Fax+94 11 282 7367
E-mail
සිද්ධාලේප ආයුර්වේද බාම්

නො. 33/3, ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර, ,

www.thinkayurveda.com

Relief from colds, flu, headaches, toothache & common aches & pain. 4 items per package with a net weight of 25g each. Gross Weight: 500 gr

Telephone+94 11 273 6910
Fax+94 11 273 5465
E-mail
ෂැම්පු

නො. 17C, රීබෝන් හවුස්, මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

www.reebonn.com

504 units per package 200ml Gross Weight: 124.950 kg

Telephone+94 11 534 4422
Fax+94 11 481 9246
E-mail
කොහොඹ හර්බල් සබන්

නො. 57, කොළඹ පාර, ,

www.swadeshiherbal.com

Contains natural Margosa oil which deep cleanses your skin & gives natural protection Gross Weight: 400 gr

Telephone+94 11 223 6244
Fax+94 11 483 2417
E-mail
ප්‍රොස්ටෝක්යු.ආර් කැප්සොල්

සීලොන් හවුස්, 10 වන මහල, ඊස්ට් වින්ග්,නො.69, ජනාධිපති මාවත, ,

www.ayurveda.lk

(USD 30 per bottle /60 caps) Enlargement and inflammation of prostate gland. The enlargement and inflammation of prostate gland cause inconvenience to elderly Men and the symptoms may vary from frequent need to urinate, difficulty in starting, Difficult ...

Telephone+94 11 555 8442
Fax+94 11 551 7756
E-mail
ක්‍රීමි සබන් මෂ්රුම් ඇන්ඩ් රෝස් ඕයිල්

නො. 17C, රීබෝන් හවුස්, මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

www.reebonn.com

576 units per package-75gm Gross Weight: 44.000 kg

Telephone+94 11 534 4422
Fax+94 11 481 9246
E-mail
ස්පයිනල් ගාර්ඩ්ස්

සීලොන් හවුස්, 10 වන මහල, ඊස්ට් වින්ග්,නො.69, ජනාධිපති මාවත, ,

www.ayurveda.lk

(USD 30 per bottle / 100 caps) Spinal disorders which cause back pain, neck pain and radiating pain to arms and lags

Telephone+94 11 555 8442
Fax+94 11 551 7756
E-mail
නෙචර්ස් සීක්‍රට් සදුන් ස්ක්‍රබ් ටබ්

නො.64/3, කිඳෙල්පිටිය,පුස්වෙල්හේන, ,

www.naturessecrets.lk

Nature�s Secrets Sadun Scrubs with it distinctive blend of Sadun and Venival removes dead skin and impurities to give soft, smooth and invigorated skin. The combined effect of these natural ingredients leaves skin clean smooth and healthy. Gross Weight ...

Telephone+94 34 225 3302
Fax+94 34 225 3300
E-mail
බෙඩ්සොර් QR ඔයිල්

සීලොන් හවුස්, 10 වන මහල, ඊස්ට් වින්ග්,නො.69, ජනාධිපති මාවත, ,

www.ayurveda.lk

(USD 15 per bottle / 100 ml) Bedsores, Diabetic Ulcers, Psoriasis rash, and Incurable wounds It is common for people with long illness or injury. Bedsore-QR oil is for external application which is a 100% cure for bedsores. It is very effective in d ...

Telephone+94 11 555 8442
Fax+94 11 551 7756
E-mail
බරාකා ඩයිබ්සෝල්

ක්‍රෙස්කැට් බුල්වාඩ්, L 13, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.baraka.lk

Baraka DIABsol is a natural remedy for Type II Diabetes. Contains 100% BSO & has proven to reduce & control high blood sugar. It also makes coping with Diabetes easier. Possess a number of biological components, improving the integrity of actions and stre ...

Telephone+94 11 465 6802
Fax+94 11 263 5860
E-mail
කොහොඹ බේබි ක්ලෝන් ෆ්ලෝරල් (මිලිලිටර් 50)

නො. 57, කොළඹ පාර, ,

www.swadeshiherbal.com

Contains Margosa & well known Ayurvedic herbs Gross Weight: 250 gr

Telephone+94 11 223 6244
Fax+94 11 483 2417
E-mail
බරාකා රෆොල්වියා ප්ලස්

672/4, මයුර මාවත, පිට මාලිගාව පාර, ,

www.baraka.lk

Ekaweriya (Rauvolfia serpentina) plant is used medicinally in ayurveda, Western medicine, Unani & folk medicine. The root of this is used in the treatment of mild essential hypertension. Baraka Rauvolfia plus capsule with black seed functions as a diureti ...

Telephone+94 11 465 6802
Fax+94 11 263 5860
E-mail
ෆැඩ්නා බෙලිමල් තේ

නො. 63/88, දඹහේන පාර, ,

www.fadna.com

Beli Mal is the most famous herb used as Herbal tea from generations. Beli Mal Herbal Tea has it’s significant fragrance and a good and lasting taste and fresh breath. Gross Weight: 90 gr

Telephone+94 11 566 6616
E-mail

රාණී

0 reviews
රාණී

කන්දේවත්ත,වැද්දෙණිය, ,

www.rane-nature-cures.com

RANE Contains active Myrcene and Citral in the proportion of 4.76% w/w mixed in washable base to use as a topical administration. PHARMACOLOGY Mycene has a direct analgesic effect similar to that described for peripheral acting opiates or dipyrone. Myrcen ...

Telephone+94 37 397 5788
E-mail
ලිට්ල් ප්‍රීන්සස් කොලෝන්

නො. 57, කොළඹ පාර, ,

www.swadeshiherbal.com

Skip into a herb garden full of enchantment! Let nature s fresh scent perfume and cheer your body. Gross Weight: 250 gr

Telephone+94 11 223 6244
Fax+94 11 483 2417
E-mail
ෆැඩ්නා ග්‍රීන් ටී

නො. 63/88, දඹහේන පාර, ,

www.fadna.com

Nature’s Way to improve memory power.... Refreshing the busy mind & tired body The finest blend of Green Tea with Gotukola. 'Green' Tea gives a unique combination with Gotukola, enhancing the taste making it a daily use as a beverage. Gross Weight: 90 ...

Telephone+94 11 566 6616
E-mail
ඇලෝ මිරක්ල් ෆූට් කෙයාර් ක්‍රීම්

නො.64/3, කිඳෙල්පිටිය,පුස්වෙල්හේන, ,

www.naturessecrets.lk

Heals cracks and soothes feet. Prevents itchiness and drying of feet. Eliminates unpleasant foot odours. Leaves feet smooth and soft. Reduces dry skin and prevents itchiness caused by cold weather. Nature's Secrets Aloe Miracle Foot Care Cream readily pen ...

Telephone+94 34 225 3302
Fax+94 34 225 3300
E-mail
ස්ලිම්එක්සෝල්

672/4, මයුර මාවත, පිට මාලිගාව පාර, ,

www.baraka.lk

Baraka Slimexol, a combination of pure natural virgin coconut oil with black seed oil. It helps to reduce body weight hence promotes proper weight management & also improves digestion. Virgin coconut oil in Slimexol helps to increase body's metabolism. Bl ...

Telephone+94 11 465 6802
Fax+94 11 263 5860
E-mail
ලීව්ඕන් සිලිකන් කන්ඩිෂන්ර්

නො. 17C, රීබෝන් හවුස්, මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

www.reebonn.com

100 ml Gross Weight: 65.730 kg

Telephone+94 11 534 4422
Fax+94 11 481 9246
E-mail
නෙචර් සීක්‍රට්ස් බොඩි ලෝෂන් පපායා

නො.64/3, කිඳෙල්පිටිය,පුස්වෙල්හේන, ,

www.naturessecrets.lk

This mineral oil free papaya body lotion with virgin is swiftly soaked up by the skin preserving its moisture balance and enhancing skin softness and elasticity for a radiant youthful look. Gross Weight: 299 gr

Telephone+94 34 225 3302
Fax+94 34 225 3300
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website