පොල් ලොඳ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනRSS

රුහුණු කොහු සැපයුම්කරුවන්

ගිරවා හන්දිය, මාදම්පාගම, ,

Product Range Coconut And Coconut Based Products Mr. N.H.S.De Silva Tel :(94) 15-2622684

Telephone+94 91-262 2684
E-mail
සාරකේත පුද් සමාගම

70, 1/14C, 1St මහල, ලකී ප්ලාසා, සාන්ත අන්තොනී පාර, ,

Product Range Organic fresh/ processed/dehydrated organic fruits and vegetables, Organic spices, organic coconut products, organic heirloom rice Mr. Prasanna Hettiarachchi Tel :(94) 11-2577772 Email :[email protected]

Telephone+94 11-257 7772
E-mail
බාර්කුඩා ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො.70, සාන්ත රීටා පාර, ගල්කිස්ස, ,

Product Range Fresh Tropical Fruits & Vegetables, Fish & Sea Food, Tea Leaves, Spices & Herbs, Coconut & Coconut Products, Coir, Cocopeat Mr. Aravinthan Arulrajan Tel :(94) 71-9795452 Fax :(94) 77-2592232 Email :[email protected] ...

Telephone+94 71-979 5452
Fax+94 77-259 2232
E-mail
රේණුකා ඔර්ගනික් පුද් සමාගම

නො.69, ශ්‍රී ජිනරතන පාර, ,

www.renukagroup.com

Product Range Tea, Coconut and Organic Products, Ethnic Food Ms. Suhashini Chandrmohan Tel :(94) 11-2314750/5 Fax :(94) 11-2445549 Email :[email protected]

Telephone+94 11-231 4750/5
Fax+94 11-244 5549
E-mail
සුරාන් එක්ස්පොර්ටර්ස්

"සංගීත", අරුග්ගොඩ, ,

www.suranexporters.orgfree.com

No.of employees- 10, Bankers- Union Bank and Sampath Bank, Location- Kalutara District (4km away from Panadura City) Product Range Food Items, Toys and Handicrafts, Coconut allied products and vinegar, Betel leaves and arecanuts, Ayurvedic Tonic and ...

Telephone+94 38-223 8055 / +94 78-571 9508
Fax+94 38-229 3948
E-mail
ඒඒ දර්ශන් ආනයන සහ අපනයන

"සිවවාසම්", පුත්තුර් පාර, මීසාලෛ උතුර, ,

The company would like to operate in the field of the Export & Import in all types of Eco friendly products & other products depending on the clients' request. At the moment we may able to supply "Palmarah Tody", "Palmarah related Handicrafts", "Palmarah ...

Telephone+94 21-205 0500 / +94 77-078 0240
E-mail
ජෛන්දි අපනයන පුද් සමාගම

නො.454ඒ, මාවතගම, ,

www.econutrena.com

Product Range Coconut milk, coconut cream, creamed coconut, virgin oil, low fat DC, coconut chips, coconut water Mr M.K.M. Sampath Anuruddha Tel :(94) 71-6833597 Fax :(94) 31-2265607 Email :[email protected]

Telephone+94 31-226 5608
Fax+94 31-226 5607
E-mail
මාස් ට්‍රොපිකල් ෆුඩ් ප්‍රොසේසින් පුද් සමාගම

නො. 30, ගොතමී පාර, ,

www.masfoods.lk

MAS is a leading food manufacturer in Sri Lanka for over 25 years working with strict quality control standards. MAS is proud to be known as the premium processed food, seasonings and spice brand in the Sri Lankan market. MAS is not only committed to prod ...

Telephone+94 11-760 2200
Fax+94 11-267 7989
E-mail
ඇග්රෝ ඉන්ටර් මාර්කට්ස් (පුද්) සමාගම.

නො.5 1/1, මාතා පාර, ,

Product Range: Desiccated Coconut Mr. H. S. J. De Seram Tel :(94) 77-7482241 Fax :(94) 11-2690838/9 Email :[email protected]

Telephone+94 11-2690838/9 / +94 11-472 1058 / +94 11-473 7751
Fax+94 11-2690838/9
E-mail
බෝයගනේ ඩීසී මිල්ස් පුද් සමාගම

කොළඹ පාර, බෝයගනේ, ,

Product Range Desiccated Coconut, Virgin coconut oil Mr. Asitha Gunasekara Tel :(94) 77-7389347 Email :[email protected]

Telephone+94 37-223 3960
E-mail
යුනිසිල් මාර්කටින් සරිවිස් පුද් සමාගම

නො.60, කස්සප පාර, ,

An incredible creation of nature, cocos Nuifera/coconut. The range of products? Simply limitless....from the kernel, food for man and beast and an edible oil. From the shell, a variety of chemicals including activated carbon, from the hush, everything tha ...

Telephone+94 11-255 5177 / +94 11-250 4166
Fax+94 11-250 4780
E-mail
කොකො ඉම්පෙක්ස්

64, විවෙකානන්ද හිල්, ,

Product Range: Fresh coconut, Fiber, Spices. Mr. Imran Cader Tel :(94) 77-1737137 Fax :(94) 11-2470388 Email :[email protected]

Telephone+94 77-173 7137
Fax+94 11-247 0388
E-mail
ශ්‍රී ලංකා පොල් නිපදවන්නන් සමුපකාර සමිතිය ලංකා

නො.127, ග්රැන්ඩ් පාස් පාර, ,

Product Range Coco Products - Fiber,Desiccated Coconut, Brushes, Coconut Milk, Coconut Oil Mr. George Perera Tel :(94) 77-3871102 Fax :(94) 11-2329024 Email :[email protected]

Telephone+94 11-247 0894 / +94 11-232 3540 / +94 11-437 5003
Fax+94 11-232 9024
E-mail
ටා එක්ස්පොර්ට් පුද් සමාගම

A/1/10,ශාන්ත ජේම්ස් යෝජනා ක්‍රමය, අළුත් මාවත පාර, ,

Telephone+94 11-243 3142
හනිෆා එක්ස්පෝට්ස්

නො:100, තිම්බිල්ල වත්ත, පුත්තලම පාර, ,

www.asagriexports.com

Exporter of Coconut products in Sri Lanka. Product Range Ekel, Fresh Coconut, Fiber Kingcoconut Mr F.N.L Pille Tel :(94) 77-2422548 Fax :(94) 32-2221820 Email :[email protected]

Telephone+94 32-222 1050
Fax+94 32-222 1820
E-mail
ස්වර්ණ එන්ටප්‍රයිසස්

20/2,ෂැඩි ගෘව් ඇවිනියු, කොටා පාර, ,

Exporters since 1972 of Sri Lanka Desiccated Coconut,Fresh Coconut,Coconut Ekels,Coconut Milk and Cream in tins ,Spices: Pepper,Nutmegs,Fresh Fruits and vegetables. Product Range Desiccated Coconut(Grades:Fine,Medium,Threads) Chips, PKD in 50kg,25kg ...

Telephone+94 11-267 9438
Fax+94 11-267 9438
E-mail
ෆැල්කන් අපනයන සහ ආනායන

හැම්දුන් වීලා, 160, මදීනා පුර මාවත, කනමුල්ල, ,

Telephone+94 72-222 2733
ස්පියර් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

209/10-3/1, යුනියන් පෙදෙස, ,

www.spearcoco.com

manufacture of coir products Product Range Exporters of cocopeat, cocochips, geotextiles, coco brushes & banisters, coir fibre value added products, edible coconut products & Sri Lankan spices. Mr Pradeep Fonseka Tel :(94) 77-2961895 Fax :(94) ...

Telephone+94 11-230 7220
Fax+94 11-230 7221
E-mail
සීලොන් ඇන්ඩ් ෆෝරින් ට්‍රෙඩ්ස් සමාගම

414/18, කේ සිරිල් සී.පෙරේරා මාවත, ,

www.cft.lk

Product Range: Desiccated Coconut Mr Waruna Priyankara Tel :(94) 77-1094431 Fax :(94) 11-2448957 Email :[email protected]

Telephone+94 11-442 2200
Fax+94 11-244 8957
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website