පොල් කටු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනRSS

ලක්ෂ්මි ක්‍රියෙෂන්

නො. 435/1, කොරතොට, ,

Product Range Coconut Shell Ornaments, Jewellery (Necklaces, Earrings and Hair-Slides etc.), Hand Bags, Coconut Shell Ceiling E.A.Wasantha Pushpakumara Tel :(94) 72-5740040 Email :[email protected]

Telephone+94 72-574 0040
E-mail
රුහුණු කොහු සැපයුම්කරුවන්

ගිරවා හන්දිය, මාදම්පාගම, ,

Product Range Coconut And Coconut Based Products Mr. N.H.S.De Silva Tel :(94) 15-2622684

Telephone+94 91-262 2684
E-mail
ක්‍රාෆ්ට් මාස්ටර්ස්

නො.27/T/7,නුගගහවත්ත, ,

Product Range Coconut related products - Specialy Coco peat, coco husk chips, Grow bags, coconut shell powder Mr. Rohitha Gamage Tel :(94) 72-4472121 Fax :(94) 33-2226774 Email :[email protected]

Telephone+94 11-574 7740
Fax+94 33-226 7748
E-mail
සීලොන් ෂෙල් ෆොර් සමාගම

148/1, කින්සේ පාර, ,

www.silvermillgroup.com

Manufacturer and exporter of coconut shell flour. Product Range: Coconut Shell Flour Mr Sanjay Mendis Tel :(94) 11-7389377 Fax :(94) 11-2677063 Email :[email protected]

Telephone+94 11-738 9377
Fax+94 11-267 7063
E-mail
මවුන්ට් ට්‍රෙඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 146, ද මැල් පාර, ලක්ෂපතිය, ,

www.mounttrade.com

Exporter of Coir Fibre Dust, Geo Textiles, Charcoal Briquettes. Product Range Coir Fibre Dust, Geo Textiles, Charcoal Briquettes Mr. Alex Fernando Tel :(94) 11-5378049/51 Fax :(94) 11-5378052 Email :[email protected]

Telephone+94 11-537 8049/51
Fax+94 11-537 8052
E-mail
ටජිට් ඇන්ඩ් කම්පැනි පුද් සමාගම

නො.137,මාහේන පාර, ,

Product Range: Coconut shell charcoal Mr. Menaka Konara Tel :(94) 11-2401117(94) 11-4325299 Fax :(94) 11-2401127 Email :[email protected]

Telephone+94 11-240 1117 / +94 11-432 5299
Fax+94 11-240 1127
E-mail
ඩී.පී කාර්බන් පුද් සමාගම

969/සී1, පාසල් පටුමග, පැලවත්ත, ,

www.dpcarbon.com

Product Range: Charcoal Briquettes, Charcoal Dust Mr. Dilup Perera Tel :(94) 77-7380590 Fax :(94) 11-2185300 Email :[email protected]

Telephone+94 77-338 0000
Fax+94 11-218 5300
E-mail
මල්ටි කෝකෝ ප්‍රඩක්ට්ස් පුද් සමාගම

"වෙස්සගිරි", ,

www.multycoco.com

Product Range Coconut Shell Charcoal, Fiber, Rubberized Coir Net. Mr Mindika Gunasekara Tel :(94) 77-7763621(94) 11-5757621 Fax :(94) 33-2273175 Email :[email protected]

Telephone+94 11-575 7621
Fax+94 33-227 3175
E-mail
නාගහවත්ත අපනයන සහ ආනයනය

නො. 693/3, කුලසෙවණ පාර, කොට්ටාව, ,

www.charkoal.com

Product Range: Charcoal, BBQ Briquettes Mr. Ruwan Nagahawatta Tel :(94) 11-2892377 Fax :(94) 11-2892377 Email :[email protected]

Telephone+94 11-284 8207 / +94 11-289 2377 / +94 11-285 5569
Fax+94 11-289 2377
E-mail
සන්ජීවනි 786 ට්‍රෙඩර්ස්

90 මහනුවර පාර, මල්ලවපිටිය, ,

කොකෝ ඉම්පෙක්ස්

64,විවේකානන්ද හිල්, ,

Product Range Fresh coconut, Fiber, Spices. Mr. Imran Cader Tel :(94) 77-1737137 Fax :(94) 11-2470388 Email :[email protected]

Telephone+94 77-173 7137
Fax+94 11-247 0388
E-mail
හයිකොම් ඉන්ටර්නැෂනල් ඇග්රිකල්චර් පුද් සමාගම

නො 19,ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

Product Range: Coconut Products ( Copra ) Mr. Fairoze Tel :(94) 77-3046658 Email :[email protected]

Telephone+94 11-232 5063
Fax+94 11-233 2503
E-mail
මර්චන්ට් ලංකා පුද් සමාගම

නො. 35/24, අරලිය ගාර්ඩන්, තේවත්ත පාර, ,

Telephone+94 11-483 3972 / +94 11-223 3480
Fax+94 11-223 6929
E-mail
ජී සීලන්ත‍කුරුප්පු ඇන්ඩ් සන්ස්

නො.450/24, ගේහාන් මාවත, කොස්වත්ත පාර, තලංගම (උතුර), ,

Product Range Tea - Airline Teapot bags ,Pyramid bags (2 gr.), Caddy Long Tag Attached Tea Bags Mr. A.Seelanathakuruppu Tel :(94) 77-7670401 Fax :(94) 11-2788020 Email :[email protected]

Telephone+94 11-278 8412 / +94 11-278 8019
Fax+94 11-278 8020
E-mail
සුපර් කාර්බ් පුද් සමාගම

11ඒ, වටරවුම පාර, ,

Manufacturer & Exporter of coconut shell activated carbon. Product Range Coconut shell activated carbon Mr Sisira Amarasekara Tel :(94) 11-2732719 Fax :(94) 11-2712263 Email :[email protected]

Telephone+94 11-273 2719
Fax+94 11-271 2263
E-mail
කාර්බන් ප්‍රඩක්ට්ස් ලංකා පුද් සමාගම

දුන්කන්නාව, ,

Product Range: Activated Carbon Mr Piyasena Tel :(94) 72-3574888

Telephone+94 32-225 4302 / +94 32-225 4839
Fax+94 32-225 4839
E-mail
ජේ බී කාර්බන් ඇක්ටිවෙටර්ස් පුද් සමාගම

150, ශාන්ත ජෝසප් වීදිය, ,

Product Range: Activated Carbon Mr. Turab Jafferjee Tel :(94) 11-2432051/6 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 2051
Fax+94 11-244 6085
E-mail
ජැකොබි කාබන් පරමාණු ලංකා පුද් සමාගම

නො 618, අළුත්මාවත පාර, ,

www.jacobi.net

We seek to be the lowest cost / highest quality carbon manufacturer in the business, with technical support and customer service that are second to none. Product Range: Activated Carbon Mr. I.K.B Johnpillai Tel :(94) 32-4922009(94) 11-2520364 Fax ...

Telephone+94 11-252 0364 / +94 32-492 2009
Fax+94 11-252 0366
E-mail
හේකාර්බ් පී.එල්.සී

නො 400, ඩීන්ස් පාර, ,

www.haycarb.com

Haycarb’s patented green charcoaling process is used to develop its line of NeutroCarb Premium Activated Carbons featuring the smallest carbon footprint of any activated carbon currently available in the market. NeutroCarb is a global industry first. P ...

Telephone+94 11-262 7460 / +94 11-262 7457
Fax+94 11-269 9630
E-mail
ශ්‍රී දේවි ට්‍රේඩින් කම්පැනි

නො.125, බංගසාල වීදිය, ,

www.devitrading.com

Product Range Cinnamon, Mace, Nutmeg, Black Pepper, Cloves, Fesh Coconut, Decicated Coconut, Ekel, Natural Rubber Mrs. D. Devi Tel :(94) 11-2335124(94) 11-5736736 Fax :(94) 11-2432444 Email :[email protected]

Telephone+94 11-233 5124 / +94 11-233 5125 / +94 11-573 6736
Fax+94 11-243 2444
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website