මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනRSS

හිරු ප්‍රඩක්ට්ස්

නො. 127, නැබඩ පාර, ,

Product Range Spices and Rice Mr. Himal Lokuponnamperuma Tel :(94) 77-6564945 Fax :(94) 34-2249161 Email :[email protected]

Telephone+94 34 224 9161
Fax+94 34 224 9161
E-mail
දමයන්ති එක්ස්පෝර්ට්ස් පුද් සමාගම

211A, අලවිස් ටව්න් පාර, හැඳල, ,

www.nec.lk/members/damayanthi

Exporters of Sri Lankan Foodstuff, spices, Kitchenwares and all Sri Lankan other products/ Produces. Supplers of other exporters Product Range Traditional and Nontraditional Products such as Rice , Riceflour, Chilli, Curry powders, Pre cooked ready ...

Telephone+94 11 293 2835
Fax+94 11 293 7838
E-mail
වෙස්ටර්න්ස් එයාර් එක්ස්ප්රස් ලංකා (පුද්) සමාගම

Company Details Company Name | වෙස්ටර්න්ස් එයාර් එක්ස්ප්රස් ලංකා (පුද්) සමාගම Product Description | Edible Fish, Cut Flowers & Foliage, Jewellery Boxes, Cloth Hangers and Handicraft Telephone | +9411-2594178 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2594178
ස්පයිස් ලංකා අපනයනකරුවන්

52/12, රුක්මණී දේවි පාර, ,

Company Details Company Name | ස්පයිස් ලංකා අපනයනකරුවන් Product Description | Edible Fish, Coconut Milk Powder, Processed Food, Books & Printed Matter Address | 52/12, රුක්මණී දේවි පාර, මීගමුව Telephone | +9431-2233591 Fax | +94 +94

Telephone+9431-2233591
සුගන්ත් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම

65/352 ඒ, විස්ට්වික් පාර, ,

Company Details Company Name | සුගන්ත් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම Product Description | Edible Fish, Miscellaneous Products Address | 65/352 ඒ, විස්ට්වික් පාර, කොළඹ 15. Telephone | +9411-2521059 Fax | +9411-2524355 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9411-2521059
Fax+9411-2524355
E-mail
සිනර්ජි ලංකා ට්රේඩින් සමාගම - ඒ.අයි

,

Company Details Company Name | සිනර්ජි ලංකා ට්රේඩින් සමාගම - ඒ.අයි Product Description | Rice & Cereals, Confectionary & Bakery Products, Edible Fish Address | වේයන්ගොඩ Telephone | +9433-2297274 Fax | +94 +94 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9433-2297274
E-mail
රෆීක් සහ පුත්රයෝ

248 මන්නාරම පාර, ,

Company Details Company Name | රෆීක් සහ පුත්රයෝ Product Description | Edible Fish Address | 248 මන්නාරම පාර, පුත්තලම Telephone | +9477-7770693 Fax | +94 +94

Telephone+9477-7770693
රාජා එන්ටප්‍රයිසස්

ඩී 2/2, මිහිඳු මාවත, ,

Company Details Company Name | රාජා එන්ටප්‍රයිසස් Product Description | Edible Fish Address | ඩී 2/2, මිහිඳු මාවත, කොළඹ 12 Telephone | +9411-2394680 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2394680
රණවීර එක්ස්පෝට් ඇන්ඩ් ඉම්පෝට්

,

Company Details Company Name | රණවීර එක්ස්පෝට් ඇන්ඩ් ඉම්පෝට් Product Description | Processed Food, Edible Fish Address | පුවකරඹ Telephone | +9411-2415541 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2415541
රවී එක්ස්පෝට් (පුද්) සමාගම

20, ,

www.raviexpor.com

Company Details Company Name | රවී එක්ස්පෝට් (පුද්) සමාගම. Product Description | Edible Fish, Export Crops, Desiccated Coconut, Coconut Milk Powder, Confectionary & Bakery Products, Processed Food Address | 20, කැලණිය Telephone | +9411-49337 ...

Telephone+9411-4933765 +9411-4811054 +9477-7326280
Fax+9411-4811054
E-mail
සී මරියා ඉන්ටර්නැෂනල්

10, ශූ පාර, ,

Company Details Company Name | සී මරියා ඉන්ටර්නැෂනල් Product Description | Edible Fish Address | 10, ශූ පාර, කොළඹ 13 Telephone | +94 Fax | +94 +94

සෙනාරා ට්‍රේඩිං (පුද්) සමාගම

354/1/1, සෙනාරා මහල්, පැපිලියාන, ,

Company Details Company Name | සෙනාරා ට්‍රේඩිං (පුද්) සමාගම Product Description | Rice & Cereals, Products, Edible Fish, Confectionary & Bakery Products Address | 354/1/1, සෙනාරා මහල්, පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව Telephone | +9411-2810954 Fax | ...

Telephone+9411-2810954
Fax+9411-2810954
E-mail
සෙනෙවිරත්න බන්දුල සහ සමාගම

11, එඩේරමුල්ල, ,

Company Details Company Name | සෙනෙවිරත්න බන්දුල සහ සමාගම Product Description | Edible Fish Address | 11, එඩේරමුල්ල, අම්බලන්ගොඩ Telephone | +9491-2258564 Fax | +9491-2255678 E-mail | [email protected] Contact Person Details Contact P ...

Telephone+9491-2258564
Fax+9491-2255678
E-mail
කේ.එම්.ඒ. එන්ටර්ප්‍රයිසස්

190, බංගසාල වීදිය, ,

Company Details Company Name | කේ.එම්.ඒ. එන්ටර්ප්‍රයිසස් Product Description | Edible Fish Address | 190, බංගසාල වීදිය, කොළඹ 11 Telephone | +9411-2342447 Fax | +9411-2343277 E-mail | [email protected] Contact Person Details Con ...

Telephone+9411-2342447
Fax+9411-2343277
E-mail
එල් අන්ඩ් එස් ෆුඩ්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස්

08, ශ්‍රී පේමානන්ද පාර, කෙරගපොකුණ, ,

Company Details Company Name | එල් අන්ඩ් එස් ෆුඩ්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් Product Description | Processed Food, Confectionary & Bakery Products, Edible Fish Address | 08, ශ්‍රී පේමානන්ද පාර, කෙරගපොකුණ, රාගම Telephone | +9411-2931037 Fax | +9411-2931 ...

Telephone+9411-2931037
Fax+9411-2931037
E-mail
එම් එම් ට්‍රේඩිං කම්පැණි

2-74 මැජස්ටික් සිටි, ,

Company Details Company Name | එම් එම් ට්‍රේඩිං කම්පැණි Product Description | Edible Fish Address | 2-74 මැජස්ටික් සිටි, කොළඹ 04 Telephone | +9411-2584888 Fax | +94 +94 E-mail | [email protected]

Telephone+9411-2584888
E-mail
මයුර ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිසස් (පුද්) සමාගම

පන්සල පාර, ,

Company Details Company Name | මයුර ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිසස් (පුද්) සමාගම. Product Description | Edible Fish, Confectionary & Bakery Products, Export Crops Address | පන්සල පාර, කිතුල්ගල Telephone | +9436-5671745 +9436-5678993 +9472-6122221 Fax ...

Telephone+9436-5671745 +9436-5678993 +9472-6122221
Fax+9436-2287602
නව වැයිලන්කන්ණි ස්ටෝර්ස්

08, චීන පටුමග, ,

Company Details Company Name | නව වැයිලන්කන්ණි ස්ටෝර්ස් Product Description | Edible Fish Address | 08, චීන පටුමග, කොළඹ 11 Telephone | +9411-2335275 Fax | +9411-2436140

Telephone+9411-2335275
Fax+9411-2436140
ඕෂන් චෑන්ක් අපනයන

28, පල්ලන්සේන පාර, ,

Company Details Company Name | ඕෂන් චෑන්ක් අපනයනඕෂන් චෑන්ක් අපනයන Product Description | Edible Fish Address | ඕෂන් චෑන්ක් අපනයන, 28, පල්ලන්සේන පාර, කොච්චිකඩේ Telephone | +9431-2277452 Fax | +9431-2277451 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9431-2277452
Fax+9431-2277451
E-mail
ඩෙකෝ ෆොලිඒජ්

පන්නල, ,

www.tradenetsl.lk/decor

Company Details Company Name | ඩෙකෝ ෆොලිඒජ් Product Description | Cut Flowers & Foliage, Edible Fish Address | පන්නල, ඉබ්බාගමුව Telephone | +9437-2259637 Fax | +9437-2259637 E-mail | [email protected] Web | www.tradenetsl.lk/decor ...

Telephone+9437-2259637
Fax+9437-2259637
E-mail
Image

Stats

There are 29027 listings, 909 categories and 103 owners in our website