හිමායිත මසුන් (Frozen Fish)RSS

යූ ෆා ලංකා ෆිෂරීස් (පුද්) සමාගම.

4, පල්ලියවත්ත, හැඳල, ,

Company Details Company Name | යූ ෆා ලංකා ෆිෂරීස් (පුද්) සමාගම. Product Description | Fish Fresh or Chilled, Frozen Fish Address | 4, පල්ලියවත්ත, හැඳල, වත්තල Telephone | +9411-2980166 Fax | +9411-2980113 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9411-2980166
Fax+9411-2980113
E-mail
ටොනාරා එස් එල් එක්ස්පෝට්ස්

44, විජයපාල මෙන්ඩිස් මාවත, ,

Company Details Company Name | ටොනාරා එස් එල් එක්ස්පෝට්ස් Product Description | Fish Fresh or Chilled, Frozen Fish Address | 44, විජයපාල මෙන්ඩිස් මාවත, මීගමුව Telephone | +94 Fax | +94 +94

ෆිෂරි පුද්ගලික සමාගම

16 / 1, ටැම්මිට පාර, ,

www.tess.lk

Company Details Company Name | ෆිෂරි පුද්ගලික සමාගම Product Description | Frozen Fish, Fish Fresh or Chilled Address | 16 / 1, ටැම්මිට පාර, මීගමුව Telephone | +9431-2233656 +9431-2237100 +9431-2222959 Fax | +9431-2233348 E-mail | ro ...

Telephone+9431-2233656 +9431-2237100 +9431-2222959
Fax+9431-2233348
E-mail
ට්‍රොපික් ෆ්‍රෝසන් ෆුඩ්ස් ලිමිටඩ්

16/1, ටැම්මිට පාර, ,

www.tessgroup.com

Company Details Company Name | ට්‍රොපික් ෆ්‍රෝසන් ෆුඩ්ස් ලිමිටඩ් Product Description | Frozen Fish Address | 16/1, ටැම්මිට පාර, මීගමුව Telephone | +9431-2222959 +9431-2237100 +9431-2233656 Fax | +9411-2233348 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9431-2222959 +9431-2237100 +9431-2233656
Fax+9411-2233348
E-mail
රන්දිල් එන්ටප්‍රයිසස්

140 ඩී, මිරිස්වත්ත,, ,

Company Details Company Name | රන්දිල් එන්ටප්‍රයිසස් Product Description | Vegetables, Fruits, Frozen Fish Address | 140 ඩී, මිරිස්වත්ත, කටුගොඩ Telephone | +94 Fax | +94 +94

සබ්රි ලංකා ඉන්ටර්නාෂනල්

148, ඩීන්ස් පාර, මරදාන, ,

Company Details Company Name | සබ්රි ලංකා ඉන්ටර්නාෂනල් Product Description | Vegetables, Frozen Fish, Fruits Address | 148, ඩීන්ස් පාර, මරදාන, කොළඹ 10 Telephone | +9411-2684401 Fax | +9411-2684401 E-mail | [email protected] Conta ...

Telephone+9411-2684401
Fax+9411-2684401
E-mail
සීමේට් ලංකා (පුද්) සමාගම

542, ගාලු පාර, ,

www.seamatelanka.com

Company Details Company Name | සීමේට් ලංකා (පුද්) සමාගම Product Description | Frozen Fish Address | 542, ගාලු පාර, පානදුර Telephone | +9438-4281556 Fax | +9438-2240132 E-mail | [email protected] Web | www.seamatelanka.com Conta ...

Telephone+9438-4281556
Fax+9438-2240132
E-mail
සෙවන් සේල්ස් ෂිපින් ඇන්ඩ් මෙරිටයිම් (පුද්) සමාගම

56 ඒ, මිෂන් රොඩ්, ,

Company Details Company Name | සෙවන් සේල්ස් ෂිපින් ඇන්ඩ් මෙරිටයිම් (පුද්) සමාගම. Product Description | Frozen Fish Address | 56 ඒ, මිෂන් රොඩ්, කෝට්ටේ Telephone | +9411-2765731 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2765731
ස්කයි සී ෆුඩ්ස් ස්පෙෂලිස්ට්ස් (පුද්) සමාගම

125, ඒ, දුන්ගල්පිටිය, තලාහේන, ,

Company Details Company Name | ස්කයි සී ෆුඩ්ස් ස්පෙෂලිස්ට්ස් (පුද්) සමාගම Product Description | Fish Fresh or Chilled, Frozen Fish Address | 125, ඒ, දුන්ගල්පිටිය, තලාහේන, මීගමුව Telephone | +9431-2238280 Fax | +94 +94

Telephone+9431-2238280
සුපර් ෆුඩ්ස්

375 / 1, කඩුවෙල පාර, ,

Company Details Company Name | සුපර් ෆුඩ්ස් Product Description | Frozen Fish Address | 375 / 1, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල Telephone | +9411-2865007 Fax | +94 +94 E-mail | p_pa[email protected] Contact Person Details Contact Person Na ...

Telephone+9411-2865007
E-mail
ටෙස් ඇග්රෝ ලිමිටඩ්

87, නව නුගේ පාර, ,

www.tess.lk

Company Details Company Name | ටෙස් ඇග්රෝ ලිමිටඩ් Product Description | Fish Fresh or Chilled, Vegetables, Frozen Fish Address | 87, නව නුගේ පාර, කැලණිය. Telephone | +9411-2910859 Fax | +9411-2910615 E-mail | [email protected] Web | www ...

Telephone+9411-2910859
Fax+9411-2910615
E-mail
එන්.ජේ. ෆිෂින් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝට් (පුද්) සමාගම

ජා-ඇල, ,

Company Details Company Name | එන්.ජේ. ෆිෂින් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝට් (පුද්) සමාගම Product Description | Fish Fresh or Chilled, Frozen Fish Address | ජා-ඇල Telephone | +9411-2233090 Fax | +9411-2245164 E-mail | [email protected] Contact Pe ...

Telephone+9411-2233090
Fax+9411-2245164
E-mail
වයඹ ධීවර (පුද්) සමාගම

Company Details Company Name | වයඹ ධීවර (පුද්) සමාගම Product Description | Frozen Fish Telephone | +9431-2259491 Fax | +94 +94 Contact Person Details

Telephone+9431-2259491
ඕෂන් ෆ්‍රෙෂ්

259/25, බැලුම්මහර, ,

Company Details Company Name | ඕෂන් ෆ්‍රෙෂ් Product Description | Fish Fresh or Chilled, Frozen Fish Address | 259/25, බැලුම්මහර, ඉඹුල්ගොඩ Telephone | +9433-2221274 Fax | +94 +94 E-mail | [email protected]

Telephone+9433-2221274
E-mail
රෙන්බෙි ඉංජිනියරින් සප්ලයිස්

දෙහිවල, , ,

Company Details Company Name | RAINBOW ENGINEERING & SUPPLIES Product Description | Frozen Fish, Fish Fresh or Chilled Address | 70/5 A Allen Avenue Dehiwala Telephone | +9411-2716992 +9411-2717559 +9411-2716161 Fax | +9411-2734060 ...

Telephone+9411-2716992 +9411-2717559 +9411-2716161
Fax+9411-2734060
E-mail
රේන්බෝ එක්ස්පෝර්ට්ස්

20, රාවත්ත පටුමග, මට්ටක්කුලිය, ,

Company Details Company Name | රේන්බෝ එක්ස්පෝර්ට්ස් Product Description | Fertilizer, Frozen Fish Address | 20, රාවත්ත පටුමග, මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15 Telephone | +9411-2716992 +9411-2716992 +9411-2717559 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2716992 +9411-2716992 +9411-2717559
රේන්බෝ ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම

බුජ්ජම්පොළ, ,

Company Details Company Name | රේන්බෝ ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම Product Description | Frozen Fish Address | බුජ්ජම්පොළ, දන්කොටුව Telephone | +9431-2259238 Fax | +94 +94

Telephone+9431-2259238
මහනුවර සී ෆුඩ්ස් ජාත්යන්තර (පුද්) සමාගම

185/21, හැව්ලොක් පාර, ,

Company Details Company Name | මහනුවර සී ෆුඩ්ස් ජාත්යන්තර (පුද්) සමාගම. Product Description | Frozen Fish Address | 185/21, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 05 Telephone | +9411-5334377 Fax | +9411-2586293 E-mail | [email protected] Contact ...

Telephone+9411-5334377
Fax+9411-2586293
E-mail
ලිහිණි සී ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම

කටුනේරිය, ,

www.lihiniseafoods.com

Company Details Company Name | ලිහිණි සී ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම Product Description | Fish Fresh or Chilled, Frozen Fish Address | කටුනේරිය Telephone | +9431-2251100 Fax | +9431-2251101 E-mail | [email protected] Web | www.lihin ...

Telephone+9431-2251100
Fax+9431-2251101
E-mail
එම්.එස්.එච්. එක්ස්පෝර්ට්

31, හැම්ඩන් පටුමග, වැල්ලවත්ත, ,

Company Details Company Name | එම්.එස්.එච්. එක්ස්පෝර්ට් Product Description | Frozen Fish Address | 31, හැම්ඩන් පටුමග, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06 Telephone | +9411-4516861 Fax | +94 +94

Telephone+9411-4516861
Image

Stats

There are 29290 listings, 925 categories and 102 owners in our website