සහල් සහ ධාන්‍යRSS

ඕපන්ටා පුද් සමාගම

නො 4, 3 වන සමාගම, කව්ඩාන බ්‍රොඩ්වේ, ,

Openta (Pvt) Ltd. is an exporter of Rice grown in Sri Lanka in Bulk Packaging and items made in ceramic and solid wood. Product Range Rice - in bulk packs, Spices - in bulk Mr V.U. Witharana Tel :(94) 71-8684481 Fax :(94) 11-2723144 Email :opent ...

Telephone+94 11 272 3144
Fax+94 11 272 3144
E-mail
සාරකේත පුද් සමාගම

ලකී ප්ලාසා, ,

Product Range Organic fresh/ processed/dehydrated organic fruits and vegetables, Organic spices, organic coconut products, organic heirloom rice 70, 1/14C, 1St Floor, Lucky Plaza,St. Anthony's Road, Colombo 3 Mr. Prasanna Hettiarachchi Tel :(94) ...

Telephone+94 11 257 7772
E-mail
අල්ලි කම්පැනි පුද් සමාගම

නාඹුලුව, පස්යාල, ,

www.allifood.com

Product Range Rice Noodles, Red Rice Noodles, Instant Noodles with Vegetables, Soyameat Chicken Curry Flavors, Iodised Table Salt, Cordials, Jam & Natural Mineral Water Mr. M.R.Musadique Tel :(94) 33-2285039(94) 33-2285040 Fax :(94) 33-2285003 Em ...

Telephone+94 33 228 5039 / +94 33 228 5040
Fax+94 33 228 5003
E-mail
ඒ එම් කේ ෆුඩ් එක්ස්පෝර්ට්ස් පුද් සමාගම

62,කර්මාන්ත කලාපය, කටුවන, ,

www.amkfood.com

Product Range Food And Other Beverages Mr Warna Prasad Tel :(94) 77-7327492

Telephone+94 11 285 5634
Fax+94 11 274 8010
E-mail
කල්කි ඉම්පෙක්ස්

මැසෙන්ජර් වීදිය, ,

Product Range Food items- Rice, Flour and all other food products No:79, Kalki House, Messenger Street, Colombo 12 Mr. Sabhanandan Tel :(94) 11-2342251 Fax :(94) 11-2448240 Email :[email protected]

Telephone+94 11 234 2251
Fax+94 11 244 8240
E-mail
හිරු ප්‍රඩක්ට්ස්

නො. 127, නැබඩ පාර, ,

Product Range Spices and Rice Mr. Himal Lokuponnamperuma Tel :(94) 77-6564945 Fax :(94) 34-2249161 Email :[email protected]

Telephone+94 34 224 9161
Fax+94 34 224 9161
E-mail
විජය එන්ටප්‍රයිසස්

18/3, ඊ.ඒ. කුරේ මාවත, ,

www.gtventerprise.com

Product Range Courier Services Mr Guganathan Tel :(94) 77-7512299 Fax :(94) 11-2361139 Email :[email protected]

Telephone+94 11 236 0926 / +94 11 437 8160/1
Fax+94 11 236 1139
E-mail
උරුතිර ඒජන්සි

118/36, සාන්ත අන්තොනි මාවත, පරණ මීගමුව පාර, ,

Telephone+94 11 293 4187
දමයන්ති එක්ස්පෝර්ට්ස් පුද් සමාගම

211A, අලවිස් ටව්න් පාර, හැඳල, ,

www.nec.lk/members/damayanthi

Exporters of Sri Lankan Foodstuff, spices, Kitchenwares and all Sri Lankan other products/ Produces. Supplers of other exporters Product Range Traditional and Nontraditional Products such as Rice , Riceflour, Chilli, Curry powders, Pre cooked ready ...

Telephone+94 11 293 2835
Fax+94 11 293 7838
E-mail
සී අයි සී ඇග්රී ප්‍රොඩියුස් එක්ස්පෝර්ට්ස් පුද් සමාගම

205 1/1, ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත, ,

www.cicagri.com

Leader in enriching Sri Lankan agriculture with the best quality produce from seed to shelf. Product Range Fertilizer. Mr. Kithsiri Dassanayake Tel :(94) 77-3863072 Fax :(94) 11-2678479 Email :[email protected]

Telephone+94 11 268 8200/2
Fax+94 11 267 8479
E-mail
ආසිරි ඉම්පෙක්ස්

උකුවෙල, ,

Our company was established with the objective of gaining an export market for our local produce mainly Rice and Spice. Up to now we have shipped several container load of our rice to the Middle East, UK and USA. We have also shipped our Rice Bran and Spi ...

Telephone+94 66 224 4822 / +94 66 249 2890
Fax+94 66 224 4559
E-mail
සීනර්ජි ලංකා ට්‍රෙඩින් කම්පැනි ඒ අයි

වේයන්ගොඩ, ,

Product Range Spices, Jam, Bottled items, Trickle, Jaggery 156E, Thalgasmote, Veyangoda Mr Athula Athurugiriya Email :[email protected]

Telephone+94 33 229 7274
E-mail
රබීනා ෆුඩ් පුද් සමාගම

නො.90, ගොඩකිරීමේ පාර, ,

www.rabeena.com

Product Range All Food Items Ms. Kala Amirthalingam Tel :(94) 77-7347395 Fax :(94) 11-2332997 Email :[email protected]

Telephone+94 11 233 6602 / +94 11 233 6603 / +94 11 244 8613
Fax+94 11 233 2997
E-mail
ලීලා එක්ස්පෝර්ට්ස් සහ ඉම්පොර්ට්

42, ශ්‍රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Product Range Food Items Mr. S. Ravindra Tel :(94) 11-2423399 (94) 11-2451387 (94) 11-2440128 Fax :(94) 11-2335586 Email :[email protected]

Telephone+94 11 242 3399 / +94 11 244 0128 / +94 11 245 1387
Fax+94 11 233 5586
E-mail
සෙරන්ඩිප් ෆ්ලාර් මිල්ස් පුද් සමාගම

ඔරුගොඩවත්ත, ,

www.sfml.lk

Welcome to Serendib Flour Mills (Pvt) Limited (SFML). We are one of the foremost flour mills in Sri Lanka with an ultra modern, state-of-the-art flour mill based in the Colombo Port. We have the capacity to cater to the needs of Sri Lanka. Product Rang ...

Telephone+94 11 254 7770 / +94 11 777 7000
Fax+94 11 777 7111
E-mail
ප්‍රීමා සීලොන් පුද් සමාගම

නො.50, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, ,

www.prima.com.lk

Flying the flag high for the Prima Group in Sri Lanka is Prima Ceylon, its flagship company. As the first company to be established in the island, it focuses on Prima’s core business: the milling of wheat flour, on which most of its other activities are b ...

Telephone+94 11 288 0488 / +94 11 288 80401
Fax+94 11 288 6688
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website