කුරුඳුRSS

සවුත්ලන් ෆාම් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝටින්

107, බෝගහවත්ත, ,

Producers of Cinnamon Sticks (Quills), Cinnamon Powder, Cinnamon Leaf Oil, Black Pepper, Garcenia (Goraka) and Clove

Telephone+94 41 222 9656
බිනෝ අපනයන

ශ්‍රී ලංකාව, ,

We are cinnamon exporters In Sri Lanka-Galle. We are large scale cinnamon Barks exports. We have our own cinnamon farms and it is directly from our farms & neighbour farms in down south region of Galle -Sri Lanka. Industry F ...

බිඅයිඔි ෆුඩි පුද්ගලික සමාගම

ගුරුකුල, ,

Company Details Company Name | BIO Foods Pvt Ltd Product Description | Tea Packets, Pepper, Tea Bags, Cinnamon Address | Seethavalley Estate, Gurukella,Doluwa, Gampola Telephone | +9481-2415100 Fax | +9481-4487818 E-mail | biofoods@s ...

Telephone+94 81 241 5100
Fax+94 81 448 7818
E-mail
ප්‍රේමවර්ධන එක්ස්පෝට්

උඩවිල, ,

Company Details Company Name | Premawardana Export Product Description | Cinnamon Address | Uduwila, Batapola Telephone | +9491-2260129 Fax | +9491-2260435 E-mail | pre[email protected] Contact Person Details Contact Person Name | ...

Telephone+94 91 226 0129
Fax+94 91 226 0435
E-mail
එඩ්.ඩී ද සිල්වා සහ පුත්‍රෙයා් පුද්ගලික සමාගම

309, ජයන්ත වීරසේකර මාවත, ,

www.hddes.com

Company Profile - Full Details Company Name | H.D De Silva & Sons (Pvt) Ltd Product Description | Essential Oils, Cinnamon Address | No 309, Jayantha Weerasekara Mawatha, Colombo 10. Telephone | +9411-2438739 Fax | +9411-2440556 E-mail ...

Telephone+94 11 243 8739
Fax+94 11 244 0556
E-mail
ජී පී ද සිල්වා ඇන්ඩ් සන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම

171, ගාලු පාර, ,

Company Details Company Name | G P De Silva & Sons International (Pvt) Ltd Product Description | Cinnamon Address | No.171, Galle Road, Ratmalana. Telephone | +9411-2717820 Fax | +9411-2733371 E-mail | [email protected] Web ...

Telephone+94 11 271 7820
Fax+94 11 273 3371
E-mail
එම්කෝ ට්‍රේඩිං

102 / ඒ, ජුම්මා මස්ජිද් පාර, පෙරියමුල්ල, ,

Company Details Company Name | Emco Trading Product Description | Cloves, Cinnamon Address | 102/A Jumma Masjid Rd Periyamulla Negombo

ඊ.බී. ක්‍රේසි ඇන්ඩ් කම්පැණි ලිමිටඩ්

98, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, ,

www.ebcreasy.com

Telephone+94 11 476 6000 /+94 11 247 8770 / +94 11 2 478 806
Fax+94 11 247 8775
E-mail
දේවී ට්‍රේඩිං කම්පැණි

125, බංගසාල වීදිය, ,

www.devitrading.com

Company Details Company Name | Devi Trading Company Product Description | Cinnamon, Cloves, Sheet Rubber Address | 125, Bankshall Sreet, Colombo 11 Telephone | +9411-2437453 +9411-4715814 +9411-4715810 Fax | +9411-2432444 E-mail | ...

Telephone+94 11 233 5124 / +94 11 232 0314 / +94 11 243 7453
Fax+94 11 243 2444
E-mail
සිලෝන් ටී ප්ලාන්ටේෂන් එක්ස්පෝර්ට් අපනයන (පුද්) සමාගම

2/1ඒ, සාන්ත බෙනදික් මාවත, ,

www.ceylonteaplantation.com/aboutus.htm

Telephone+94 11 243 0975
Fax+94 11 243 0977
E-mail
වටවල ට්‍රේඩිං කම්පැණි

23 බේබෲක් වීදිය, ,

Company Details Company Name | Watawala Trading Company Product Description | Tea Bags, Tea Packets, Cinnamon Address | No.23 Braybrooke Street Colombo 2 Telephone | +9411-2300156 Fax | +9411-2336325 E-mail | [email protected] ...

Telephone+94 11 230 0156
Fax+94 11 233 6325
E-mail
ට්රාන්ස් ඒක්ස්පෝඒට්ස්

87, ,

Company Details Company Name | Trans Exports Product Description | Cinnamon, Coconut Ekels, Coconut Fresh Nuts Address | 3C 87 Mattegoda N.H.S. Mattegoda Telephone | +9411-2456115 Fax | +94 +94

Telephone+94 11 245 6115
සෙවන්සිස් ට්‍රෙඩි වෙිස්

අංක 367/3/1, ඪ්‍රිමි විදිය., ,

Company Details Company Name | Sevenseas Trade Ways Product Description | Cloves, Cinnamon Address | No 367-3/1 Dam Street Colombo 12 Telephone | +9411-3137703 E-mail | sevens[email protected] Contact Person Details Contact Person Name ...

Telephone+94 11 313 7703
E-mail
වට්ටක්ගොඩ ප්‍රොඩුසර්ස්

111, දෙනියාය පාර, ,

Company Details Company Name | Wattakgoda Producers Product Description | Cinnamon Address | 111 Deniyaya Road Akuressa Telephone | +9411-2283284 Fax | +94 +94

Telephone+94 11 228 3284
සෙවන් සිස් පුද්ගලික සමාගම

,

www.sevenseascom.net

Welcome to Seven Seas Commodities (Pvt) Ltd Export Key exporter world wide of quality spices, coffee, Tea, Essential oils and seeds since 1971. Pricing Competitive pricing based on constant updated Domestic and International market information ...

Telephone+94 11 253 2372
Fax+94 11 253 2232
E-mail
එස්.එස්.ඩී. ස්පයිසස් (පුද්) සමාගම

17/1/1, හෝර්ටන් පෙදෙස, ,

www.sdsspices.com

Telephone+94 11 266 5074 / +94 11 268 8913 / +94 11 268 8914
Fax+94 11 266 5074
E-mail
සැන්මික් ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම

138 ඒ, හලාවත පාර, කට්ටුව, ,

Company Details Company Name | Sanmik Food (Pvt) Limited Product Description | Pepper, Cloves, Cinnamon Address | 138A Chilaw Road Kattuwa Negombo Telephone | +94 Fax | +94 +94

රත්න නිෂ්පාදකයින්ගේ සහ අපනයනකරුවන් (පුද්) සමාගම

අකුරැස්ස පාර, ,

www.rathnacinnamon.com

Telephone+94 41 229 2299 / +94 41 229 2788
Fax+94 41 22 92498
E-mail
රැන්ෆර් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

36, ශ්රී දහම් මාවත, ,

Company Details Company Name | Ranfer International Pvt Ltd Product Description | Desiccated Coconut, Cinnamon Address | 36, off Sri Damma Mw Colombo 9 Telephone | +9411-2686805 Fax | +9411-2686803 Contact Person Details Contact Pe ...

Telephone+94 11 268 6805
Fax+94 11 268 6803
රන්දිම එක්ස්පෝටර්ස්

,

www.ceyloncinnamonexports.com/en/home

Telephone+94 91 222 6747
Fax+94 91 505 0837
E-mail
Image

Stats

There are 30103 listings, 1193 categories and 93 owners in our website