කරාබුනැටිRSS

ඉෂානා ස්පයිස් එක්ස්පෝර්ට්

37,ඕල්ඩ් මුවර් වීදිය, ,

www.spiceyarena.com

ISHANA SPICE EXPORTS is able to provide the best of Srilankan spices and have built trust not only with the international buyers but also with the Sri Lankan farmers. Product Range Pepper, Cloves, Nutmeg & Mace, Cinnamon, Cardamoms, Garcinia Cambogia ...

Telephone+94 11 254 4515 / +94 11 243 2721 / +94 11 234 5539
Fax+94 11 242 2194
E-mail
මහේෂ් එක්ස්පෝටර්ස්

කෑගල්ල, ,

srilankafarmersunion.blogspot.com

I am Maheshwaran from Srilanka. My family for many generations has been farming spices in Kegalle. I am the representative for the national collective of farmers in Sri Lanka. Due to the paltry price paid for our produce by local agents we have decided to ...

E-mail
ජයාස් ට්‍රෙඩින් කමිපැණි

106, බැංක්ෂෙල් විදිය, ,

Company Details Company Name | Jayes Trading Company Product Description | Cloves, Cashew Nuts Address | 106, Bankshall Street, Colombo-11 Telephone | +9411-2338851/3 +9411-2436366 +9411-4722020 Fax | +9411-2449514 E-mail | jayche ...

Telephone+94 11 233 8851/3 / +94 11 243 6366 / +94 11 472 2020
Fax+94 11 244 9514
E-mail
එක්ස්පෝලංකා කොමඩටීන් (පුද්) සමාගම

11 ඒ, මයිල් පෝස්ට් ඇවනියු, ,

www.expolanka.com

Telephone+94 11 257 3290
Fax+94 11 257 4046
E-mail
එම්කෝ ට්‍රේඩිං

102 / ඒ, ජුම්මා මස්ජිද් පාර, පෙරියමුල්ල, ,

Company Details Company Name | Emco Trading Product Description | Cloves, Cinnamon Address | 102/A Jumma Masjid Rd Periyamulla Negombo

දේවී ට්‍රේඩිං කම්පැණි

125, බංගසාල වීදිය, ,

www.devitrading.com

Company Details Company Name | Devi Trading Company Product Description | Cinnamon, Cloves, Sheet Rubber Address | 125, Bankshall Sreet, Colombo 11 Telephone | +9411-2437453 +9411-4715814 +9411-4715810 Fax | +9411-2432444 E-mail | ...

Telephone+94 11 233 5124 / +94 11 232 0314 / +94 11 243 7453
Fax+94 11 243 2444
E-mail
මල්ටි ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම

22, සිරි පියදාස මාවත, ,

www.multifoods.biz

Company Details Company Name | Multi Foods (Pvt) Ltd Product Description | Copra, Desiccated Coconut, Cloves Address | 22.Siri Piyadasa Mawatha, Colombo 10 Telephone | +9411-2449576 Fax | +9411-2438783 E-mail | [email protected] ...

Telephone+94 11 244 9576
Fax+94 11 243 8783
E-mail
එන් ජේ එක්ස්පෝර්ට්ස් (පුද්) සමාගම

26/2, ශ්‍රී ධර්මපාල පාර, ,

Company Details Company Name | N J Exports (Pvt) Limited Product Description | Jewellery, Cloves Address | 26/2 Sri Dharmapala Rd. Mt. Lavinia Telephone | +94 11 272 7782

Telephone+94 11 272 7782
එන් ජේ ඇසෝෂියේට්

42, ලක්මන්ජි චතුරස්රය, ,

Company Details Company Name | N. J. Associates Product Description | Cloves Address | 42 Lukmanji Square Colombo 14 Telephone | +94 11 243 8122

Telephone+94 11 243 8122
ඹමෙිගා ට්‍රෙඩර්ස්

62 ඒ , පරණ මුර් පාර, ,

Product Description | Oil Seed, Green Gram, Cloves

Telephone+94 11 234 1747
Fax+94 11 243 4905
E-mail
කේ..ජී.එන් ට්‍රේඩි වේස්

38/2/2, ඕල්ඩ් මුවර් සෙන්ට්, ,

Telephone+94 11 242 1444
ඒශියන් ස්පයිස්

196 ඒ, මඩවල පාර, ,

Company Details Company Name | Asian Spice Product Description | Cloves, Nutmeg & Mace, Pepper Address | 196A Madawala Rd Katugastota

බජරි පුත්‍රෙයා්

87, ප්‍රධාන පාර, ,

Company Details Company Name | Bughary Brothers Product Description | Pepper, Cloves Address | 87, Main Street, Wattegama Telephone | +94 81 247 6218 Fax | +94 81 247 6462 E-mail | [email protected] Contact Person Details Contact ...

Telephone+94 81 247 6218
Fax+94 81 247 6462
E-mail
සිලෝන් ස්පයිස් එක්ස්පෝඒට්

130, අත්තරගම, මුල්ලේගම, ,

Company Details Company Name | Ceylon Spice Exports Product Description | Pepper, Cloves, Nutmeg & Mace Address | 130 Attaragama Mullegama Ambatenna

ඩෙලිමා එන්ටර්ප්‍රයිසස්

64, කිව් පාර, ,

www.delimaexport.com

Company Details Company Name | Delima Enterprises Product Description | Coir Twine & Ropes, Wooden Products, Cloves, Bristle Fiber Address | 64,Kew Road, Colombo 02 Telephone | +94 72 501 3703 Fax | +94 11 223 0390 E-mail | delimal@ ...

Telephone+94 72 501 3703
Fax+94 11 223 0390
E-mail
සෙවන්සිස් ට්‍රෙඩි වෙිස්

අංක 367/3/1, ඪ්‍රිමි විදිය., ,

Company Details Company Name | Sevenseas Trade Ways Product Description | Cloves, Cinnamon Address | No 367-3/1 Dam Street Colombo 12 Telephone | +9411-3137703 E-mail | sevens[email protected] Contact Person Details Contact Person Name ...

Telephone+94 11 313 7703
E-mail
සැන්මික් ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම

138 ඒ, හලාවත පාර, කට්ටුව, ,

Company Details Company Name | Sanmik Food (Pvt) Limited Product Description | Pepper, Cloves, Cinnamon Address | 138A Chilaw Road Kattuwa Negombo Telephone | +94 Fax | +94 +94

ඉක්රෝ ස්පයිස් පුද්ගලික සමාගම

කොහුවල, ,

Company Details Company Name | Ekro Spices (Pvt) Ltd. Product Description | Cinnamon, Nutmeg & Mace, Cloves Address | 37A Wickramaratne Ave. Kohuwala Telephone | +94 11 280 9318

Telephone+94 11 280 9318
වෙල් ස්පයිස් ඇන්ඩි කාර් සේල්ස්

153/3 ඒ , මාතලේ පාර, ,

Company Details Company Name | Well Spice & Car Sale Product Description | Cloves, Nutmeg & Mace Address | 153/A/1 Matale Rd. Akuruna Kurundugahaela Telephone | +94 Fax | +94 +94

ස්පයිස් ඇටි කේ කේ

136 ඒ ඩැමි ස්ට්‍රිටි, ,

Company Details Company Name | Spices @ K.K. Product Description | Cloves, Pepper Address | 136A Dam Street Colombo 12 Telephone | +9411-4940147 Fax | +94 +94

Telephone+9411-4940147
Image

Stats

There are 30107 listings, 1193 categories and 93 owners in our website