සාදික්කාRSS

ඉෂානා ස්පයිස් එක්ස්පෝර්ට්

37,ඕල්ඩ් මුවර් වීදිය, ,

www.spiceyarena.com

ISHANA SPICE EXPORTS is able to provide the best of Srilankan spices and have built trust not only with the international buyers but also with the Sri Lankan farmers. Product Range Pepper, Cloves, Nutmeg & Mace, Cinnamon, Cardamoms, Garcinia Cambogia ...

Telephone+94 11 254 4515 / +94 11 243 2721 / +94 11 234 5539
Fax+94 11 242 2194
E-mail
එක්ස්පෝලංකා කොමඩටීන් (පුද්) සමාගම

11 ඒ, මයිල් පෝස්ට් ඇවනියු, ,

www.expolanka.com

Telephone+94 11 257 3290
Fax+94 11 257 4046
E-mail
ඒශියන් ස්පයිස්

196 ඒ, මඩවල පාර, ,

Company Details Company Name | Asian Spice Product Description | Cloves, Nutmeg & Mace, Pepper Address | 196A Madawala Rd Katugastota

ප්‍රිමි ෆුඩි ප්‍රඩක්ස් පුද්ගලික සමාගම

නෙ 23, බ්‍රෙබුක් විදිය, ,

Company Details Company Name | Prime Food Products (Pvt) Ltd Product Description | Pepper, Nutmeg & Mace Address | No.23 Braybrooke Street Colombo 2 Telephone | +9411-2300459 Fax | +9411-2336325 E-mail | [email protected] Co ...

Telephone+9411-2300459
Fax+9411-2336325
E-mail
සිලෝන් ස්පයිස් එක්ස්පෝඒට්

130, අත්තරගම, මුල්ලේගම, ,

Company Details Company Name | Ceylon Spice Exports Product Description | Pepper, Cloves, Nutmeg & Mace Address | 130 Attaragama Mullegama Ambatenna

ශිඩිස් සහෝදරයෝ

15, ගිලින්නි විදිය, ,

Company Details Company Name | Saheed Brothers Product Description | Pepper, Nutmeg & Mace Address | 15,Glennie Street, Colombo 2 Telephone | +9411-2303501 +9411-2303503 +9411-2303502 Fax | +9411-2303504 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9411-2303501 +9411-2303503 +9411-2303502
Fax+9411-2303504
E-mail
ලංකා ස්පයිස් පුද්ගලික සමාගම - නලින්

මාකූඹුර කොටිටාව, ,

www.lankpro.com

Company Details Company Name | Lanka Spices Pvt Ltd Product Description | Processed Food, Nutmeg & Mace, Rice & Cereals, Men's or boys' shirts Address | Makubura, Kottawa Pannipitiya, Telephone | +9411-2844124 Fax | +9411-2843034 E-mai ...

Telephone+9411-2844124
Fax+9411-2843034
E-mail
සි.එචි.සි. ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

496/1, හල්බරාව, ,

Company Details Company Name | CHC International (Pvt) Ltd Product Description | Nutmeg & Mace, Fruits, Melons & Papayas Address | 496/1 Halbarawa Malabe Telephone | +9411-4404347 Fax | +94 +94

Telephone+9411-4404347
අරෝමා ට්‍රෙඩිවයිස්

205 ඹල්ඩි මුර් පාර, , ,

Company Details Company Name | Aroma Tradeways Product Description | Nutmeg & Mace Address | 205 Old Moor St. Colombo 12 Telephone | +9411-4337643 Fax | +94 +94

Telephone+9411-4337643
ඉක්රෝ ස්පයිස් පුද්ගලික සමාගම

කොහුවල, ,

Company Details Company Name | Ekro Spices (Pvt) Ltd. Product Description | Cinnamon, Nutmeg & Mace, Cloves Address | 37A Wickramaratne Ave. Kohuwala Telephone | +94 11 280 9318

Telephone+94 11 280 9318
වෙල් ස්පයිස් ඇන්ඩි කාර් සේල්ස්

153/3 ඒ , මාතලේ පාර, ,

Company Details Company Name | Well Spice & Car Sale Product Description | Cloves, Nutmeg & Mace Address | 153/A/1 Matale Rd. Akuruna Kurundugahaela Telephone | +94 Fax | +94 +94

ස්පයිස් ඹෆු ලිෆ් පුද්ගලික සමාගම

අංක.264, ග්රැන්ඩිපාස් පාර, , ,

Company Details Company Name | Spice of Life (Pvt) Ltd Product Description | Cloves, Pepper, Nutmeg & Mace Address | No.264, Grandpass Road Colombo 14 Telephone | +9411-4608500 Fax | +9411-2447886 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9411-4608500
Fax+9411-2447886
E-mail
ශූක්‍ර වෙළද සමාගම

අංක 127 ගැන්ඩිපාස් පාර, , ,

Company Details Company Name | Shukra Trading Company Product Description | Pepper, Nutmeg & Mace, Cloves Address | No 127 Grandpass Road, Colombo 14 Telephone | +9411-2431292 Fax | +9411-4010139 E-mail | [email protected] Conta ...

Telephone+9411-2431292
Fax+9411-4010139
E-mail
ඔරින්ටි වෙළද සමාගම

165, ඩිප්තිගොඩ පාර, දථගම, , ,

Company Details Company Name | Orient Trading Co Product Description | Cloves, Nutmeg & Mace, Pepper, Desiccated Coconut Address | 165. Dippitigoda Road, Dalugama, Kelaniya Telephone | +9411-2914643 Fax | +9411-2914678 E-mail | orie ...

Telephone+9411-2914643
Fax+9411-2914678
E-mail
Image

Stats

There are 30052 listings, 1193 categories and 93 owners in our website