ගම්මිරිස්RSS

ඉෂානා ස්පයිස් එක්ස්පෝර්ට්

37,ඕල්ඩ් මුවර් වීදිය, ,

www.spiceyarena.com

ISHANA SPICE EXPORTS is able to provide the best of Srilankan spices and have built trust not only with the international buyers but also with the Sri Lankan farmers. Product Range Pepper, Cloves, Nutmeg & Mace, Cinnamon, Cardamoms, Garcinia Cambogia ...

Telephone+94 11 254 4515 / +94 11 243 2721 / +94 11 234 5539
Fax+94 11 242 2194
E-mail
වික්ටරීස් ඉම්පෝට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝට් (පුද්) සමාගම

ඒ-9, අබ්දුල්හමීඩ් වීදිය, ,

Company Details Company Name | Victories Imports &Exports (Pvt) Ltd Product Description | Pepper, Goraka (Garzenia) Address | A9 Abdulhameed Street Colombo 4 Telephone | +9411-2478465 Fax | +9411-2439345 E-mail | [email protected] Cont ...

Telephone+94 11 247 8465
Fax+94 11 243 9345
E-mail
එස්.ආර්.එස් ෆ්රුට් අන්ඩ් ස්පයිසිස් (පුද්) සමාගම

14 මාර්ට් ටෙරස්, බේස් ලයින් අවනියු, දෙමටගොඩ, ,

Company Details Company Name | SRS Fruit N Spices (Pvt) Ltd. Product Description | Desiccated Coconut, Pepper Address | 14 Martterace Base Line Avenue Dematagoda Colombo 9 Telephone | +94 11 268 6133

Telephone+94 11 268 6133
සුල්තානා හෝටෙල් (පුද්) සමාගම

13-15, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Company Details Company Name | Sulthana Hotel (Pvt) Ltd Product Description | Pepper Address | 13-15, Main Street, Kochchikade, Telephone | +9431-2277453 Fax | +9431-4876113 E-mail | [email protected] Contact Person Details Cont ...

Telephone+94 31 227 7453
Fax+94 31 487 6113
E-mail
ශ්‍රී කාර්තික් මර්චන්ට්ස්

83/85, 5 වන හරස් වීදිය, ,

Company Details Company Name | Sri Karthik Merchants Product Description | Rice & Cereals, Pepper Address | 83/85 5th Cross St. Colombo 11 Telephone | +9411-2423888

Telephone+94 11 242 3888
සුර්යය ට්‍රෙඩර්ස්

52, පරණ මුර් පාර, ,

Product Description | Vegetables, Export Crops, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 238 1052
Fax+94 11 238 1051
E-mail
සිම්ලෝ එන්ටර්ප්‍රයිසස්

112 / සී, නාමලුව හන්දිය, කුඹුකු පාර ,කොතලාවල, ,

Company Details Company Name | Simlo Enterprises Product Description | Electrical & Electronic Products, Organic Chemicals, Pepper Address | 112 /C Namaluwa Junction. Kubuka Rd Kothalawala Bandaragama Telephone | +9477-7366635 Fax | +94 ...

Telephone+94 77 736 6635
එම්.අයි. සලීම් එජන්සි

92, රෙක්ලමේෂන් පාර, ,

Company Details Company Name | M.I.Saleem Agency Product Description | Lemons, Pepper, Areca Nuts, Coconut Fresh Nuts Address | 92. Reclamation Road, Colombo 11, Telephone | +9411-2341911 Fax | +9411-2438706 E-mail | [email protected] ...

Telephone+94 11 234 1911
Fax+94 11 243 8706
E-mail
එම්.සී.සී. එක්ස්පෝ (පුද්) සමාගම

228, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

Company Details Company Name | MCC Expo (Pvt) Ltd Product Description | Coconut Shell Charcoal, Tea Packets, Pepper, Coco Peat & Fiber Pith Address | 228,Grandpass Road, Colombo 14, Telephone | +9411-2337023 Fax | +9411-2448315 E-mail ...

Telephone+94 11 233 7023
Fax+94 11 244 8315
E-mail
මොඩ්ලක්ස් ශිපිං කම්පැණි (පුද්) සමාගම

220/10, පනස්ජෝති මාවත, තෙලවල පාර, ,

Company Details Company Name | MODLUX SHIPPING CO (Pvt) Ltd Product Description | Pepper, Processed Food, Miscellaneous Products, Coconut Milk Powder Address | 220/10,Fasanajothi Mw Telawala Rd Mt Lavinia Telephone | +9411-2676272 +9411-550 ...

Telephone+94 11 267 6272 / +94 11 550 1111
ඹකේෂන් ට්‍රෙඩින් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම

22, කොල්ලුපිටිය ස්ට්‍රිටි මාකටි, ,

Product Description | Edible Fish, Vegetables, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 498 8988
ලංකා ඕර්ගනික්ස් පුද්ගලික සමාගම

23, බේබෲක් වීදිය, ,

www.lankaorganics.com

Company Details Company Name | Lanka Organics Pvt Ltd Product Description | Tea Bags, Cashew Nuts, Pepper Address | No.23, Braybrooke Street Colombo 2 Telephone | +9411-2300459 Fax | +9411-2336325 E-mail | [email protected] We ...

Telephone+94 11 230 0459
Fax+94 11 233 6325
E-mail
ඉරේෂා ෆුඩ්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් (පුද්) සමාගම

4/151 පාලගම, ,

Company Details Company Name | Iresha Food Products (Pvt) Ltd. Product Description | Pepper Address | 4/151 Palagama Polgasowita Telephone | +94 11 270 5138

Telephone+94 11 270 5138
ඹක්ස් ඹගනයිසස්

34/3 ලුමිබිනි පෙදෙස,

www.eoasorganics.com

Company Details Company Name | Eoas Organics Product Description | Essential Oils, Pepper Address | 34/3 Lumbini Avenue, Ratmalana Telephone | +9411-2724731 +9411-2722203 +9411-2722224 Fax | +9411-2732085 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9411-2724731 +9411-2722203 +9411-2722224
Fax+9411-2732085
E-mail
ෆේඝ්ටි ලින්ක්ස් ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

Company Details Company Name | FREIGHT LINKS INTERNATIONAL (Pvt) Ltd Product Description | Pepper, Mixed Coir Fiber Telephone | +9411-2252649 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2252649
සිලොන් ස්පයිස් සමාගම

36/1, මහා විහාර පාර, ,

Company Details Company Name | Ceylon Spice Company Product Description | Pepper, Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts Address | 36/1 Maha Vihara Rd Ahangam ...

Telephone+9491-7210796
E-mail
බිටිෂ් ලංකා ට්‍රෙඩින් පුද්ගලික සමාගම - ඒ කන්දප්පා

Company Details Company Name | British Lanka Trading (Pvt)Ltd Product Description | Pepper, Oil Seed, Sacs & Bags Address | 142/10, Galle Rd, Colombo 03, Telephone | +9411-2437865 Fax | +9411-2437865 E-mail | [email protected] Contac ...

ඒ.ආර් ව්‍යාපාරය

415/1 ටි.බි.ජායා මාවත, , ,

Company Details Company Name | A R Enterprises Product Description | Pepper Address | 415/1 T.B. Jayah Mw. Colombo 10 Telephone | +94 Fax | +94 +94

ඒශියන් ස්පයිස්

196 ඒ, මඩවල පාර, ,

Company Details Company Name | Asian Spice Product Description | Cloves, Nutmeg & Mace, Pepper Address | 196A Madawala Rd Katugastota

බජරි පුත්‍රෙයා්

87, ප්‍රධාන පාර, ,

Company Details Company Name | Bughary Brothers Product Description | Pepper, Cloves Address | 87, Main Street, Wattegama Telephone | +94 81 247 6218 Fax | +94 81 247 6462 E-mail | [email protected] Contact Person Details Contact ...

Telephone+94 81 247 6218
Fax+94 81 247 6462
E-mail
Image

Stats

There are 30103 listings, 1193 categories and 93 owners in our website