හරිත තේRSS

හයිසන් ටීස් පුද් සමාගම

නො.190/1, ශ්‍රී සුමන මාවත, කැළණිමුල්ල, ,

www.hysonteas.com

Product Range Black tea,Green tea, White & herbal teas, organic tea, range of regular flavored, fruity & specialty teas Duminda Senaratne Tel :(94) 11-2549001(94) 11-5557800 Fax :(94) 11-2549000 Email :[email protected]

Telephone+94 11-254 9001 / +94 11-555 7800
Fax+94 11-254 9000
E-mail
ගලබොඩ ටී කම්පැණී

බදුරු එළිය ටී ෆැක්ට්‍රි, ,

Product Range: Tea Mr. Suresh Galaboda Tel :(94) 34-2244406(94) 77-7226508 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 34-224 4406 / +94 94 77-722 6508
E-mail
රන්මීර් ටී

43/49ඒ, අඟුලාන පාර, කටුබැද්ද, ,

We provide high quality factory fresh products in its pure from direct to the consumer within the shortest possible time. We supply bulk tea, all kind of tea packs and tea bags using only those manufactured in the HACP and ISO 22000 certified processing. ...

Telephone+94 11-260 5491 / +94 71-830 6712
E-mail
ඩෙල්මේජ් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 101, විනයාලංකාර මාවත, ,

Product Range Black/Green/Herbal/Ayurwedic Tea Mr. Pradeep Cabral Tel :(94) 77-3745468 Fax :(94) 11-2678936 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-772 9229 / +94 11-269 3361/8
Fax+94 11-267 8936
E-mail
සීලොන් වික්ටෝරියාස් ටීස් පුද් සමාගම

21/ඒ සමරනායක චතුරස්‍රය, වැළිසර, ,

Telephone+94 11-481 3451
මිල්ෆොර්ඩ් එක්ස්පෝට්ස් සීලොන් සමාගම

නො.833, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

www.stassengroup.com

"Stassen" is one of the largest Group of Companies in Sri Lanka. Since its inception in 1977 it has established business as exporters, importers, manufacturers, owners, of plantations and bankers, telecommunication, milk, alcohol, insurance, leisure indus ...

Telephone+94 11-252 2871
Fax+94 11-254 0333
E-mail
ෆි ලංකා කැපිටල් හොල්ඩින්ස්

10, ඇල්ෆඩි හවුස්, ,

freelankacapital.com

Having diversified into many dynamic business ventures Free Lanka Capital Holdings has created an ideal platform to invest in Sri Lanka in areas such as tea and rubber plantations, property development, leisure and hydropower generation. Our history of un ...

Telephone+94 11 799 0000
Fax+94 11 799 0063
E-mail
ලංකා ග්‍රීන්ෆීල්ඩ් ටීස් (පුද්) සමාගම

83/3, ගාලු පාර, ,

Company Details Company Name | Ceylon Greenfield Teas (Pvt) Ltd Product Description | Green Tea Address | No 83/3 Galle Road Mount Livinia Telephone | +9411-2732546 Fax | +9411-2726939 E-mail | [email protected] Contact Person ...

Telephone+94 11 273 2546
Fax+94 11 272 6939
E-mail
ටී ඇන්ඩ් ටීස්

15/1 බී, කුඩා ඒදන්ඩ පාර, ,

www.tandteas.com

Telephone+94 77 757 5194 / +94 11 482 1985
Fax+94 11 294 8990
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website