තේ පැකට්ටුRSS

ඒම්පියර් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 190/1, ශ්‍රී සූමන මාවත, කැළණිමුල්ල, ,

www.hysonteas.com

A team of dynamic tea traders, with a passion for "Tea" put their heads and hearts together to form Empire Teas (Pvt) Ltd. From the humble beginnings of 12 employees and a rented factory complex, Empire Teas has built itself to a family of over 125 member ...

Telephone+94 11-254 9001
Fax+94 11-254 9001
E-mail
ගලබොඩ ටී කම්පැණි

බඳුර එළිය ටී ෆැක්ටරි, බඳුර එළිය, ,

Product Range: Tea Mr. Suresh Galaboda Tel :(94) 34-2244406(94) 77-7226508 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 34-224 4406 / +94 77-722 6508
E-mail
ටී.පී.එස් මැනේජ්මන්ට් පුද් සමාගම

නො. 114, පරණ ගාළු පාර, ,

Product Range: Tea Mr. Prashan Peris Tel :(94) 77-7689611 Fax :(94) 11-2644748 Email :[email protected]

Telephone+94 11-264 4741 / +94 11-264 4748
Fax+94 11-264 4748
E-mail
සූසන් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 105 1/2, ඇල්විටිගල මාවත, ,

www.susenteas.com

Product Range: Tea Major Chandrasiri Tel :(94) 77-3929347 Fax :(94) 11-2689180 Email :[email protected]

Telephone+94 11-268 8023
Fax+94 11-268 9180
E-mail
ටයේ එන්ටප්‍රයිසස් පුද් සමාගම

නො. 83, ගාළු පාර, ,

www.taiyo.lk

Product Range: Tea Ms. Shanthi Wijewardana Tel :(94) 71-4041397 Fax :(94) 11-2730497 Email :[email protected]

Telephone+94 11-273 5280 / +94 11-273 8115
Fax+94 11-273 0497
E-mail
යුනික් මල්ටි ආර්ටිස්

182, මහනුවර පාර, ඉඹුල්ගොඩ, ,

www.sahanodaya.com

Manufacturers of handmade batiks, handicrafts, gifts and resin products. Product Range handmade batiks, handicrafts, gifts and resin products. Mr Saliya Samarawickrama Tel :(94) 77-7797614 Fax :(94) 33-2261934 Email :[email protected]

Telephone+94 33-226 4887 / +94 77-779 7614
Fax+94 33-226 1934
සීලොන් වික්ටොරියාස් ටීස් පුද් සමාගම

21/ඒ සමරනායක මහතා චතුරස්‍රය, වැලිසර, ,

Telephone+94 11-481 3451
ඒ.පී.එල් ටීස් පුද් සමාගම

නො 10, ඥානාර්ථ ප්‍රදීප මාවත, ,

www.mackwoodstea.com

Product Range: Tea Bags Mr Thuwan Tel :(94) 11-2667711

Telephone+94 11-266 7711 / +94 11-266 7712 / +94 11-267 9598
Fax+94 11-533 8024
E-mail
නන්දන ටී ෆැක්ටරි පුද් සමාගම

නන්දන ටී ෆැක්ටරි, ,

www.nandanatea.com.lk

Product Range Manufacture and Exporter of Traditional Black Tea amd Flavoured Tea Mr. G.M. Wanigasekara Tel :(94) 15-2677444(94) 77-2920019 Fax :(94) 12-2283358 Email :[email protected]

Telephone+94 41-567 7444
Fax+94 41-228 3358
E-mail
ඌරු වෙළ ටී ෆැක්ටරි පුද් සමාගම

ඌරු වෙළ වත්ත, ,

www.uruwalatea.info

Product Range: Black Tea Mr. Thilak Wanigasekara Tel :(94) 77-3176760 Fax :(94) 41-2283554 Email :[email protected]

Telephone+94 41-228 3554
Fax+94 41-228 3554
E-mail
ඌව හාල්පේවත්ත සමාගම

ඌව හාල්පේවත්ත ටී ෆැක්ටරි,බදුල්ල පාර, හෙළ හල්පේ, ,

www.halpetea.com

Product Range: Tea Mr. Eranda Abeyratne Tel :(94) 77-3662366 Fax :(94) 57-2228968 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 57-222 8548 / +94 57-222 8530 / +94 77-748 4006
Fax+94 57-222 8968
E-mail
බ්‍රීටිෂ් සීලොන් ප්‍රෝ එක්ස්පොර්ට් කම්පැණි පුද් සමාගම

නො. 35,1/1, දේවානම්පියතිස්ස මාවත, ,

www.britishceylon.com

Product Range Tea in Bulk, Tea packets, Tea Bags Mr. Hafeel Abbas Tel :(94) 11-2693206(94) 11-4717360 Fax :(94) 11-2693206 Email :[email protected]

Telephone+94 11-269 3206 / +94 11-471 7360
Fax+94 11-269 3206
E-mail
චාර්ම්වින් නෙචර් ෆුඩස් සීලොන් පුද් සමාගම

61/3, ශ්‍රී පාද මාවත, ,

www.chamwin.lk

Introduces 100% natural Sri Lankan tea. Product Range Tea (Camellia Sinesis) Products- Tea pods/ Tea Bags (Green Tea and Black Tea), Murunga(Moringa Oleifera) Products- Pods/ Bags/ Bulk (Dry powder and Leafy) Mr. C.S.Naotunna Tel :(94) 77-770985 ...

Telephone+94 45-222 2566 / +94 77-770 9853
Fax+94 45-222 2696
E-mail
සාගාර් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො.239/4, හයිලේවල් පාර, ,

Telephone+94 11-496 9168 / +94 11-496 9169
Fax+94 11-452 8287
E-mail
ටී ඇන්ඩ් ටීස්

නො.15/1B, කුඩාඑදන්ඩ පාර, ,

Telephone+94 11-576 0527
Fax+94 11-294 8990
E-mail
මිචිකෝ ඇන්ඩ් පනී කම්පැණි

56/1,බහිරව කන්ද, ,

www.mandptea.com

Michico & Pani Company is a Tea & Spice &exporting company based in Kandy situated in central hills of Sri Lanka which is also known as the Tea & Spice Country of Sri Lanka. Our Teas are Un blended pure quality single estate teas which could be compared t ...

Telephone+94 81-222 6712
Fax+94 81-223 3650
E-mail
ස්න්ශයින් පැකේජින් සමාගම

නො.75ඒ, කඳවල පාර, ,

www.sunpack.lk

Specialized in the manufacture & production of superbly crafted and exquisitely printed metal cans for tea,spices,cosmetics,paint & confectionary industry etc. We also provide printed display boards for advertising purposes. Our products are on par with t ...

Telephone+94 11-464 0300
Fax+94 11-420 8208
E-mail
සාෆා ට්‍රේඩින් පුද් සමාගම

269, කොටුවිල, ,

Telephone+94 11-494 8717 / +94 11-253 2720
Fax+94 11-267 3155
E-mail
ලුම්බීණි ටී ෆැක්ටරි පුද් සමාගම

කොලවෙනිගම, ,

www.lumbinitea.com

A top ranking tea factory Sri Lanka based on auction prices and situated in the southern province near the Sinharaja rain forest. We export our products directly and indirectly. Lumbini Teas are delivered locally and all over the country. Product Range ...

Telephone+94 41-567 6466 / +94 77-738 7761
Fax+94 41-227 3277
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website