වියන ලද රෙදි වර්ගRSS

නැචුරබ් එක්ස්පොට් (පුද්) සමාගම

105/1, මඩුපිටිය පාර, මහවිල, ,

Company Details Company Name | නැචුරබ් එක්ස්පොට් (පුද්) සමාගම Product Description | Woven Fabrics Address | 105/1, මඩුපිටිය පාර, මහවිල, පානදුර Telephone | +9438-2235024 Fax | +9438-2234025 E-mail | [email protected] Contact Person D ...

Telephone+9438-2235024
Fax+9438-2234025
E-mail
නැචුරල් සිල්ක් ෆැක්ටරි පුද්ගලික සමාගම

691, කොළඹ පාර, ,

Company Details Company Name | නැචුරල් සිල්ක් ෆැක්ටරි පුද්ගලික සමාගම Product Description | Men's or boys' shirts, Gloves, handkerchiefs, Ties, bow ties and cravats, Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, Woven Fabrics Address | ...

Telephone+9491-4381262
Fax+9491-4380122
E-mail
නැචුරබ් ඇක්සසරීස් (පුද්) සමාගම

105/1, මඩුපිටිය පාර, මහවිල, ,

Company Details Company Name | නැචුරබ් ඇක්සසරීස් (පුද්) සමාගම Product Description | Woven Fabrics Address | 105/1, මඩුපිටිය පාර, මහවිල, පානදුර Telephone | +9438-2235024 Fax | +9438-2234025 E-mail | [email protected] Contact Person Det ...

Telephone+9438-2235024
Fax+9438-2234025
E-mail
එම්.ජී. ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම

76, කඩවත, අත්තිඩිය පාර, ,

Company Details Company Name | එම්.ජී. ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම Product Description | Woven Fabrics Address | 76, කඩවත, අත්තිඩිය පාර, දෙහිවල Telephone | +9411-2738350 +9411-2739705 +9411-2720107 Fax | +9411-2739665 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9411-2738350 +9411-2739705 +9411-2720107
Fax+9411-2739665
E-mail
එම්.ඒ.එම්. ටෙක්ස්

114 1/7, 3 වැනි හරස් වීදිය, ,

Company Details Company Name | එම්.ඒ.එම්. ටෙක්ස් Product Description | Woven Fabrics, Men's or boy's undergarment, vests, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, T-shirts, singlets and vests Address | 114 1/7 ...

Telephone+9411-2471681
මැක්වුඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රෙයිට් (පුද්) සමාගම

,

Company Details Company Name | මැක්වුඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රෙයිට් (පුද්) සමාගම Product Description | Desiccated Coconut, Frozen Fish, Woven Fabrics Telephone | +9411-2334991 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2334991
මැග්නම් ඉන්ටර්නැෂනල්

41, ඇතුළත ෆෙයාර්ලයින් පාර, ,

Company Details Company Name | මැග්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් Product Description | Woven Fabrics, Products of Base Metal Address | 41, ඇතුළත ෆෙයාර්ලයින් පාර, දෙහිවල Telephone | +9411-2712171 Fax | +94 +94 E-mail | [email protected]

Telephone+9411-2712171
E-mail
මාස් බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන්ස් යුනිට් (පුද්) සමාගම

7 වැනි මහල, හේමාස් හවුස් 75, බේ බෲක් පෙදෙස, ,

Company Details Company Name | මාස් බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන්ස් යුනිට් (පුද්) සමාගම. Product Description | Women's or girls' undergarment, stockings, hosiery, nightdresses, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, Woven Fabrics, T-shirt ...

Telephone+9411-2326172
Fax+9411-4216688
E-mail
මෙටියෝර් (පුද්) සමාගම

Company Details Company Name | මෙටියෝර් (පුද්) සමාගම Product Description | Woven Fabrics, Mattress Fiber Telephone | +9411-2694038 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2694038
මූර්ති ඇන්ඩ් කම්පැණි

96,2 /7, කන්සිස්ටරි ගොඩනැගිල්ල, කෙළින් වීදිය, ,

Company Details Company Name | මූර්ති ඇන්ඩ් කම්පැණි Product Description | Woven Fabrics Address | 96,2 /7, කන්සිස්ටරි ගොඩනැගිල්ල, කෙළින් වීදිය, කොළඹ 11 Telephone | +9411-4737315 Fax | +9411-4614887 E-mail | [email protected] Contact Pers ...

Telephone+9411-4737315
Fax+9411-4614887
E-mail
මුහන්දිරම් සන්ස් (පුද්) සමාගම

77, මහවත්ත පාර, ,

Company Details Company Name | මුහන්දිරම් සන්ස් (පුද්) සමාගම. Product Description | Rice & Cereals, Woven Fabrics, Processed Food Address | 77, මහවත්ත පාර, කොළඹ 14 Telephone | +9411-4740202 Fax | +94 +94

Telephone+9411-4740202
හයිඩ්රාමනී ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම

23 වන මහල - බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, ,

www.hidramani.com

Company Details Company Name | හයිඩ්රාමනී ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම. Product Description | Woven Fabrics, Woven Fabrics Address | 23 වන මහල - බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ 01 Telephone | +9411-4797000 +9411-2325456 +9411-3447381 ...

Telephone+9411-4797000 +9411-2325456 +9411-3447381
Fax+9411-2446135
E-mail
ඉසිනි ලංකා පුද්ගලික සමාගම

මිනුවන්ගොඩ පාර, ,

Company Details Company Name | ඉසිනි ලංකා පුද්ගලික සමාගම Product Description | Woven Fabrics, Textile Articles Address | මිනුවන්ගොඩ පාර, ආඬිඅම්බලම Telephone | +9411-2256357 Fax | +9411-2253698 E-mail | [email protected]

Telephone+9411-2256357
Fax+9411-2253698
E-mail
ඉසිනි ජෙම්ස් ඇන්ඩ් ජුවලර්ස් (පුද්) සමාගම

41, රජපීල්ල මාවත, ,

Company Details Company Name | ඉසිනි ජෙම්ස් ඇන්ඩ් ජුවලර්ස් (පුද්) සමාගම. Product Description | Woven Fabrics, Gems Address | 41, රජපීල්ල මාවත, මහනුවර Telephone | +94 Fax | +94 +94

ජේ ඇන්ඩ් ඩී වෙන්චර් (පුද්) සමාගම

17/30, 10 වන සැතපුම් කණුව, කටුවාවල, ,

Company Details Company Name | ජේ ඇන්ඩ් ඩී වෙන්චර් (පුද්) සමාගම Product Description | Electrical & Electronic Products, Paper Products, Woven Fabrics Address | 17/30, 10 වන සැතපුම් කණුව, කටුවාවල, බොරලැස්ගමුව Telephone | +9411-2516568/71 Fax ...

Telephone+9411-2516568/71
Fax+9411-2509301
E-mail
ලෝටස් ලංකා (පුද්) සමාගම

23, ටෙම්ප්ල්බර්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එස්ටේට්, දෙවන අදියර, පනාගොඩ, ,

Company Details Company Name | ලෝටස් ලංකා (පුද්) සමාගම. Product Description | Woven Fabrics, Motor Vehicles & Parts Address | 23, ටෙම්ප්ල්බර්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එස්ටේට්, දෙවන අදියර, පනාගොඩ, හෝමාගම Telephone | +9411-2275697 Fax | +9411-2751836 ...

Telephone+9411-2275697
Fax+9411-2751836
E-mail
ලංකාස්පින් (පුද්) සමාගම

531/15, මීගමුව පාර, ,

Company Details Company Name | ලංකාස්පින් (පුද්) සමාගම Product Description | Products of Base Metal, Woven Fabrics Address | 531/15, මීගමුව පාර, සීදුව Telephone | +9411-2260060 Fax | +9411-2260166 E-mail | [email protected] Contact ...

Telephone+9411-2260060
Fax+9411-2260166
E-mail
ලංකා ඩිවෙලොප්මන්ට් (පුද්) සමාගම

202 / සී, ගාලු පාර, ,

Company Details Company Name | ලංකා ඩිවෙලොප්මන්ට් (පුද්) සමාගම Product Description | Woven Fabrics Address | 202 / සී, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස Telephone | +9411-2712111 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2712111
ලක් ෆැෂන් (පුද්) සමාගම

133 ජාවත්ත පාර, ,

Company Details Company Name | ලක් ෆැෂන් (පුද්) සමාගම Product Description | Textile Articles, Woven Fabrics Address | 133 ජාවත්ත පාර, කොළඹ 07 Telephone | +9411-5524057 +9411-5517428 +9411-5524184 Fax | +9411-5543438 E-mail | lakfashi ...

Telephone+9411-5524057 +9411-5517428 +9411-5524184
Fax+9411-5543438
E-mail
ෆෙල්ටෙක්ස් ලිමිටඩ්

අංක 400, ඩීන්ස් පාර, ,

Company Details Company Name | ෆෙල්ටෙක්ස් ලිමිටඩ් Product Description | Woven Fabrics Address | අංක 400, ඩීන්ස් පාර, කොළඹ 10. Telephone | +94 Fax | +94 +94

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website