මිරිස්RSS

සුදේශ් එක්ස්පෝර්ට්

425/ඒ/10 මහවත්ත,කදලියද්දපලුව, ,

Product Description | Processed Food, Chilies, Confectionary & Bakery Products Address : 425/A/10, Mahawatt, Kandaliyaddapaluwa Ganemulla

විජය නිෂ්පාදන (පුද්) සමාගම

තුඩුගල හන්දිය, දොඩන්ගොඩ, ,

www.spiceswijay.com

Product Description | Export Crops, Chilies, Confectionary & Bakery Products

Telephone+94 34 228 0092 / +94 34 228 0093 / +94 34 228 0286
Fax+94 34 228 0285
E-mail
ඩිමාෂා ට්‍රේඩ් එන්ටර්ප්‍රයිසස්

56 බෝගහවත්ත, හේකිත්ත, ,

Product Description | Edible Fish, Export Crops, Lentils, Chilies

කර්තිගා එක්ස්පොටි

117/122, 55වැනි උද්‍යානය, මතෝතුමුල්ල, ,

Product Description | Chilies, Rice & Cereals, Edible Fish

Image

Stats

There are 29364 listings, 926 categories and 100 owners in our website