ආයෝජන: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

41,ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, ,

www.immigration.gov.lk

Our Vision To be the best immigration service in the region Our Mission We regulate the entry and exit of persons, and provide citizenship services, while safeguarding the nation's security & social order, and promoting economic development. Powe ...

Telephone+94 11 5329000
Fax+94 11 2674621
E-mail
ආයෝජන මණ්ඩලය

ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, , , , 00100

www.investsrilanka.com

The Board of Investment of Sri Lanka completes 35 years of existence in 2013. In this time, it has acted as an engine of growth creating a considerable impact on the country’s economic development. The organization had its origins in the Greater Colombo E ...

Telephone(+94 11) 2385972-6, 2346131-3, 2434403-5, 2435027, 2447531
Fax(+94 11) 2447994
E-mail
ඇකියුටි ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

ලෙවල් 6, ඇකියුටි හවුස්,නො.53, ධර්මපාල මාවත,කොළඹ 3,

www.acuity.lk

Mr. Devapriya Ellepola CEO/Managing Director

Telephone2206206
Fax2206298/9
E-mail
ඇසට්ලයින් සර්කියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

282, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල,

www.dpgsonline.com

Mr. Deepta Ekanayake Managing Director

Telephone4700111, 2307366
Fax4700112,2307365
E-mail
ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්

114, වෝඩ් පෙදෙස, ,

www.eti.lk

ETI is one of the leading and strongest finance companies registered under the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka under the Finance Companies Act No. 78 of 1988, and providing its services in the areas of Fixed Deposits, Pawning, Gold Sales, ...

Telephone+94 11 753 4200
Fax+94 11 267 4435
E-mail
උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය "මගනැගුම මහමැදුර" 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, ,

www.mohsl.gov.lk

දැක්ම කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂිත හා නව තාක්ෂණය මත පදනම් වූ මාර්ග ජාලයක් සතු මහාමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ අද්විතීය සේවා සපයන්නා වීම මෙහෙවර විශේෂඥ දැනුම, අති නවීන තාක්ෂණය සහ රාජ්‍ය සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කරමින් පුරවැසි අවශ්‍යතාවන්ට සහ ජාතික සංවර්ධන අභිමතාර්තයන්ට අනුක ...

Telephone+ 94 (0) 11 2871821-30
Fax+ 94 (0) 11 2863296
එන්ඩීබී ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

5 වන මහල, එන්ඩීබී ගොඩනැගිල්ල, 40, නවම් මාවත,කොළඹ 2,

www.ndbs.lk

Mrs.Prasansini Mendis Chief Executive Officer

Telephone2314170 to 2314178
Fax2314180
E-mail
එලන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්

30/14, පාක් පාර, ,

Company is working in General business business activities.

Telephone+94 11 258 4222
E-mail
එශියා කැපිටල් පි එල් සි

ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, , , , 00100

www.asiacapital.lk

At Asia Capital PLC we strive towards the unreasonable, the unattainable, and even the impossible. Our flair for entrepreneurship goes back to the 1990s when we entered the share and equity markets under the brokering firm - Asia Securities. Doing so wit ...

Telephone+94 11 5320000
Fax+94 11 2336018
E-mail
එස් සී සිකියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

2 වන මහල,55 ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත,කොළඹ 10,

www.sampathsecurities.lk

Mr. Harsha Fernando Director / Chief Executive Officer

Telephone4711000
Fax2394405
E-mail
ඕරියන්ටල් උපදේශක ආයෝජන සමාගම

53 2/7, මොන්සූර් ගොඩනැගිල්ල, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone+94 11 244 8963
කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ

ලෝක වළඳ මධ්‍යස්ථානය, , , 00100

www.cse.lk

The CSE is a company limited by guarantee, established under the Companies Act No. 17 of 1982 and is licensed by the Securities & Exchange Commission of Sri Lanka (SEC). The CSE is a mutual exchange and has 15 full members and 13 Trading Members licensed ...

Telephone+94 11-2356456
Fax+94 11 2445279
E-mail
කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්ත සමාගම

තැපැල් පෙට්ටිය 0960, , , 00100

www.cict.lk

Colombo International Container Terminals Ltd., (CICT) is a joint venture Company between China Merchants Holdings (International) Co., Ltd. (CMHI), a listed blue chip Company in the Hong Kong stock exchange, and the Sri Lanka Ports Authority (SLPA). It i ...

Telephone+94 11 2666888
Fax+94 11 2666777
E-mail
ජාතික පැළෑටි නිරෝධායන සේවය

ශ්‍රී ලංකාව,

www.agridept.gov.lk/index.php/en/

The Department of Agriculture (DOA) functions under the Ministry of Agriculture and the DOA is one of the largest government departments with a high profile community of agricultural scientists and a network of institutions covering different agro ecologi ...

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website