ආයෝජන: All Listings RSS

Filter listings...
ෆර්ස්ට් කැපිටල් ඉක්විටීස් පෞද්ගලික සමාගම

01, 02 මහල, ලේක් ක්‍රෙසන්ට්, ,

www.firstcapital.lk

Telephone+94 11 2 145 000
Fax+94 11 5 736 264
E-mail
නේෂන්ස් ලංකා ඉක්විටීස්

44, ගයිල්ඩ්ෆෝඩ් ක්‍රෙසන්ට්, ,

www.nlequities.com

Telephone+94 11 4 889 061-3, +94 11 2 684 483
Fax+94 11 2 688 899
E-mail
සිලෝන් වින්ග් හොල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම

253, හැව්ලොක් පාර, ,

ceylonwings.com

Ceylon Wings is one of the leading marketing, world wide representative and Global Distribution System (GDS) host in Sri Lanka. We offer hoteliers, private owner of apartments and bungalows access to the world wide booking network with our own “360° Hospi ...

Telephone+94 77 230 3009
E-mail
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛව විවිධත්ව අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය,හියාරේ ජලාශය,හියාරේ, ,

www.dwc.gov.lk

Vision “ Conservation of Wildlife Heritage for Present & Future Generation ” Mission “ Working with others to ensure Conservation and Wildlife Heritage through Professional Management ” History The first attempt to stop the destruction of wild ...

Telephone+94 11 2888585
Fax+94 11 2883355
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ජාතික අපනයනකරුවන්ගේ මණ්ඩලය.

131/6, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08,

www.nce.lk

Telephone+94 11 4651765
Fax+94 11 2372818
E-mail
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

\"මගනැගුම මහමැදුර\", 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, ,

www.mohsl.gov.lk

Telephone+94 11 2879170 / +94 11 2879171
Fax+94 11 2868710 / +94 11 2879185
E-mail
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

41,ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, ,

www.immigration.gov.lk

Our Vision To be the best immigration service in the region Our Mission We regulate the entry and exit of persons, and provide citizenship services, while safeguarding the nation's security & social order, and promoting economic development. Powe ...

Telephone+94 11 5329000
Fax+94 11 2674621
E-mail
මහාමාර්ග,ගුවන් තොටුපළ හා නාවික අමාත්‍යාංශය

නව වන මහල,සෙත්සිරිපාය,, ,

www.mohsl.gov.lk

Vision Be a leading partner in making Sri Lanka the “Emerging Wonder of Asia” by providing an island wide modern road network and world-class maritime facilities. Mission Composing suitable policies and preparing efficient mechanism for the effective u ...

Telephone+ 94 (0) 11 2871821-30
Fax+ 94 (0) 11 2863296
මහාමාර්ග,වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සෙත්සිරිපාය, , , 10120

www.mohsl.gov.lk

The Ministry of Highways, Ports & Shipping is the apex organization in Sri Lanka for the Ports and Highways sector. It is responsible for the formulation of policies, programmes and projects in regard to the subjects of Ports, Highways and Expressways and ...

Telephone+94 11 2871821-30
Fax+94 11 2863296
E-mail
කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්ත සමාගම

තැපැල් පෙට්ටිය 0960, , , 00100

www.cict.lk

Colombo International Container Terminals Ltd., (CICT) is a joint venture Company between China Merchants Holdings (International) Co., Ltd. (CMHI), a listed blue chip Company in the Hong Kong stock exchange, and the Sri Lanka Ports Authority (SLPA). It i ...

Telephone+94 11 2666888
Fax+94 11 2666777
E-mail
ශ්‍රී ලංකා නැව් නියෝජිතයින්ගේ සංගමය

50,නවම් මාවත, , , 00200

www.shipperscouncil.lk

The Sri Lanka Shippers' Council was established in March 1966 to protect and promote the interests of shippers. It was the first National Shippers' Council to be set up in Asia and was formed on a request made in 1965 by the local Committee of the Ceylon/ ...

Telephone+94 11 2392840, 5588871, 5588880
Fax+ 94 11 2449352, 2437477
E-mail
ලංකා වාණිජකරුවන්ගේ මණ්ඩලය

50,නවම් මාවත, , , 00200

www.chamber.lk

The Ceylon Chamber of Commerce prides itself on the range of services it provides the business community. Whilst our members enjoy unparalleled access to the best that we can offer in terms of ensuring their business growth, we also make sure that the nat ...

Telephone+94 11 2421745-7, 5588800
Fax+94 11 2437477, 2449352, 2381012
E-mail
මානව සම්පත් කළමනාකරණ සඟරාව

මානව සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, නුගේගොඩ, , , 00300

www.nce.lk

The NCE is the only private sector Chamber which exclusively serves Sri Lankan Exporters and is the ‘Voice of the Exporter’. Incorporated in 1994 The Chamber has a membership of over 450 export oriented companies covering all products & most services sec ...

Telephone+94 11 4651765
Fax+94 11 2372818
E-mail
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා සඟරාව

වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව, , , 00300

www.sltda.lk

The Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) was formed as the apex body for Sri Lanka Tourism under Section 2 of the Tourism Act (No. 38 of 2005). The organization (Formally known as "Ceylon Tourist Board / Sri Lanka Tourist Board / Sri Lanka Tour ...

Telephone+94 11 2426900 / 2437055/59/60
Fax+94 11 2440001 / 2426984
E-mail
රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

55/75,වොක්ස්හෝල් වීදිය, , , 00200

www.rubberdev.gov.lk

The Rubber Development Department of the Ministry of Plantation Industries was established to enforce legislative provisions of the Rubber Control Act No.11 of 1956 and the Rubber Replanting Subsidy Act No.36 of 1953 of the Democratic Socialist Republic o ...

Telephone+94 11 2395561
Fax+94 11 2304815
පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය

54, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, , , 00500

www.cda.lk

The Coconut Development Authority (CDA) of Sri Lanka is the statutory apex organization established under the provisions of the Coconut Development Act No. 46 of 1971. It is responsible to work for the development of the coconut industry in Sri Lanka and ...

Telephone+94 11 2502502 - 4 / 2368284 - 5 / 2368982 - 3
Fax+94 11 2508729 / 2368542
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකාව,

www.tea.lk

We are a community of Tea drinkers and Tea lovers who believe Ceylon Tea deserves a virtual space worthy of its unique and indispensable flavour. Tea.lk was built as a way of keeping track of all things related to Ceylon Tea. A unified location to find e ...

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

104,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, , , 10120

www.cea.lk

The Central Environmental Authority (CEA) was established on 12th August 1981, under the provision of the National Environmental Act No:47 of 1980. The Ministry of Environment which was established in December 2001 has the overall responsibility in the af ...

Telephone+94 11 7877277, 7877278, 7877279, 7877280
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

81,සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනියර් මාවත, , , 00200

www.ird.gov.lk

To improve voluntary compliance by taxpayers with the tax laws through programmes which encourage and assist that and detect those who do not comply and, where necessary, take appropriate corrective action. To improve the effectiveness of the Departmen ...

Telephone+94 11 2135135
විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

30,ජනාධිපති මාවත, , , 00100

ecd.lk/web/

Exchange Control Department Exchange Control Department has been established under the Exchange Control Act No. 24 of 1953. Our Vision To become a market friendly strategic partner in facilitating the development of an efficient, effective and or ...

Telephone+94 11 2477255
Fax+94 11 2477716
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website