කොටස් වෙළඳපොළ තැරැව්කරුවන්RSS

Show map
එන්ඩීබී ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

5 වන මහල, එන්ඩීබී ගොඩනැගිල්ල, 40, නවම් මාවත,කොළඹ 2,

www.ndbs.lk

Mrs.Prasansini Mendis Chief Executive Officer

Telephone2314170 to 2314178
Fax2314180
E-mail
ඩීඑන්එච් මූල්‍ය පුද්ගලික සමාගම

ලෙවල් 16, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය,කොළඹ 01,

www.dnhfinancial.com

Mr. Seedantha Kulatilake General Manager/CEO

Telephone94 11 5700777
Fax94 11 5736264
E-mail
එස් සී සිකියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

2 වන මහල,55 ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත,කොළඹ 10,

www.sampathsecurities.lk

Mr. Harsha Fernando Director / Chief Executive Officer

Telephone4711000
Fax2394405
E-mail
සෙලින්කෝ ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

සෙලින්කෝ නිවස, ලෙවල් 9, 69, ජනාධිපති මාවත,කොළඹ 1,

www.ecsbl.com

Mr. Sriyan Gurusinghe Director/General Manager

Telephone4-714300, 4-714388, 4-714389, 0777-891871, 0777-896064
Fax2387228
E-mail
ලංකා සකියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

228/2, ගාලු පාර,කොළඹ 04,

www.lsl.lk

Mr.Kosala Gamage Chief Operating Officer

Telephone4706757, 2554942
Fax4706767
E-mail
ජේ.බී.සකිටුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

150, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය,කොළඹ 14,

www.jbs.lk

Mr. Murtaza Jafferjee Chairman & Managing Director

Telephone2490900, 077-2490900, 077-2490901
Fax2430070, 2446085, 2447875
E-mail
සමර්විලා ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

137,වොක්ස්හෝල් වීදිය,කොළඹ 2,

Ms. Shalini Dias Director

Telephone2329201-5, 2332827, 2338292-3
Fax2338291
E-mail
ඇසට්ලයින් සර්කියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

282, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල,

www.dpgsonline.com

Mr. Deepta Ekanayake Managing Director

Telephone4700111, 2307366
Fax4700112,2307365
E-mail
ඇකියුටි ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

ලෙවල් 6, ඇකියුටි හවුස්,නො.53, ධර්මපාල මාවත,කොළඹ 3,

www.acuity.lk

Mr. Devapriya Ellepola CEO/Managing Director

Telephone2206206
Fax2206298/9
E-mail
බාර්ලීට් රෙලිගෙයා සුරැකුම්පත් පුද්ගලික සමාගම

ලෙවල්""ජී"",""බාර්ලිට් හවුස්"",65,බ්‍රේබෘක් පෙදෙස,කොළඹ 2,

www.bartleetstock.com

Mr. R. Muralidaran Managing Director

Telephone5220200
Fax2434985
E-mail
සී ටී ස්මිත් කොටස් තැරව්කාර (පුද්) සමාගම

4-14 මැජස්ටික් සිටි, , , , 00400

www.ctsmith.lk

Telephone+94 11 2552290
Fax+94 11 2552289
E-mail
කැපිටල් ට්‍රස්ට් සෙකියුරිටීස් (පුද්) සමාගම

42, ශ්‍රීමත් මොහොමඩ් මාකන් මාකර් මාවත, , , , 00300

Telephone+94 11 5335225
කැපිටල් එලායන්ස් සෙකියුරිටීස් (පුද්) සමාගම

5 වන මහල, මිලේනියම් හවුස්, 46/58, නවම් මාවත, , , , 00200

Telephone+94 11 2317777
ඒෂියා සිකියුරිටීස් (පුද්) සමාගම

ලෝක වළඳ මධ්‍යස්ථානය, , , , 00100

Telephone+94 11 5320000
Fax+94 11 2336018
ආශා පිලිප් සෙකියුරිටීස් ලිමිටඩ්

2 වන මහල, ප්‍රින්ස් ඇල්ෆ්‍රඩ්ඩ් ටවර්, 10, ,

Telephone+94 11 2429100
ජෝන් කීල්ස් කොටස් තැරැව්කරුවන්

186, වොක්ෂෝල් වීදිය, , , , 00200

www.jksb.keells.lk

Telephone+94 (0) 11 234 2066/7
Fax+94 (0) 11 234 2068
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website