කොටස් වෙළඳපොළ තැරැව්කරුවන්: All Listings RSS

Filter listings...
ෆර්ස්ට් කැපිටල් ඉක්විටීස් පෞද්ගලික සමාගම

01, 02 මහල, ලේක් ක්‍රෙසන්ට්, ,

www.firstcapital.lk

Telephone+94 11 2 145 000
Fax+94 11 5 736 264
E-mail
නේෂන්ස් ලංකා ඉක්විටීස්

44, ගයිල්ඩ්ෆෝඩ් ක්‍රෙසන්ට්, ,

www.nlequities.com

Telephone+94 11 4 889 061-3, +94 11 2 684 483
Fax+94 11 2 688 899
E-mail
එන්ඩීබී සිකියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

5 වන මහල, එන්ඩීබී ගොඩනැගිල්ල, 40, නවම් මාවත, ,

www.ndbs.lk

Telephone+94 11 2 314 170 to 2 314 178
Fax+94 11 2 314 181
E-mail
ඩීඑන්එච් මූල්‍ය පුද්ගලික සමාගම

ලෙවල් 16, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය,කොළඹ 01,

www.dnhfinancial.com

Mr. Seedantha Kulatilake General Manager/CEO

Telephone94 11 5700777
Fax94 11 5736264
E-mail
එස් සී සිකියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

2 වන මහල,55 ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, ,

www.sampathsecurities.lk

Telephone+94 11 4 711 000 / +94 11 47 11 001
Fax+94 11 2 394 405
E-mail
සෙලින්කෝ ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

සෙලින්කෝ නිවස, ලෙවල් 9, 69, ජනාධිපති මාවත,කොළඹ 1,

www.ecsbl.com

Mr. Sriyan Gurusinghe Director/General Manager

Telephone4-714300, 4-714388, 4-714389, 0777-891871, 0777-896064
Fax2387228
E-mail
ලංකා සකියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

228/2, ගාලු පාර, ,

www.lsl.lk

Telephone+94 11 4 706 757, 2 554 942
Fax+94 11 4 706 767
E-mail
ජේ.බී.සකිටුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

150, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය, ,

www.jbs.lk

Telephone+94 11 2 490 900, 077 2 490 900, 077 2 490 901
Fax+94 11 2 430 070, 2 446 085, 2 447 875
E-mail
සමර්විලා ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

137,වොක්ස්හෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 2 329 201-5, 2 332 827, 2 338 292-3
Fax+94 11 2 338 291
E-mail
ඇසට්ලයින් සර්කියුරිටීස් පුද්ගලික සමාගම

120, 120 ඒ, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.assetline.lk/stock_brokering.html

Telephone+94 11 4 700 111, 2 307 366
Fax+94 11 4 700 112, 2 307 365
E-mail
ඇකියුටි ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

ලෙවල් 6, ඇකියුටි හවුස්,නො.53, ධර්මපාල මාවත,කොළඹ 3, ,

www.acuity.lk

Telephone+94 11 2 206 206
Fax+94 11 2 206 298 / 9
E-mail
බාර්ලීට් රෙලිගෙයා සුරැකුම්පත් පුද්ගලික සමාගම

ලෙවල්""ජී"",""බාර්ලිට් හවුස්"",65,බ්‍රේබෘක් පෙදෙස,කොළඹ 2,

www.bartleetreligare.com

Telephone+94 11 5 220 200
Fax+94 11 2 434 985
E-mail
සී ටී සී ඒල් ඒස් ඒ සිකියුරිටීස්  (පුද්) සමාගම

4-14 මැජස්ටික් සිටි, 10, දුම්රිය පොළ පාර, , , , 00400

www.ctclsa.lk

Telephone+94 11 2 552 290 – 4
Fax+94 11 2552289
E-mail
කැපිටල් ට්‍රස්ට් සෙකියුරිටීස් (පුද්) සමාගම

42, මොහොමඩ් මාකන් මාකර් මාවත, , , , 00300

www.capitaltrust.lk

Telephone+94 11 2 174 174, +94 11 2 174 175
Fax+94 11 2 174 173
E-mail
ඒෂියා සිකියුරිටීස් (පුද්) සමාගම

21 මහල, බටහිර පර්යන්තය, ලෝක වළඳ මධ්‍යස්ථානය, , , , 00100

www.asiasecurities.net

Telephone+94 11 2 423 905, 5 320 000
Fax+94 11 2 336 018
E-mail
ආශා පිලිප් සෙකියුරිටීස් ලිමිටඩ්

2 වන මහල, ලක්ෂ්මන් ගොඩනැගිල්ල, 321, ගාළු පාර, ,

www.ashaphillip.net

Telephone+94 11 2 429 100
Fax+94 11 2 429 199
E-mail
ජෝන් කීල්ස් කොටස් තැරැව්කරුවන්

186, වොක්ෂෝල් වීදිය, , , , 00200

www.jksb.com

Telephone+94 11 2 342066-7,+94 11 2 306250
Fax+94 (0) 11 234 2068
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website