නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවRSS

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 159, අලුත්කඩේ, කොළඹ 12,

www.attorneygeneral.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. නීතිපතිවරයා රජයේ ප්‍රධාන නීති උපදේශකයා වේ. එම තත්ත්වය තුළ ඔහු රජයට, රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවලට, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට සහ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට සියලුම නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දෙයි. ඔහු අපර ...

Telephone+94 (11) 214 9000 +94 (11) 243 3964
Fax+94 (11) 243 6421
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website