ශ්‍රී ලංකාව දිසා අධිකරණයRSS

අධිකරණ සංකීර්ණය - මීගමුව

ප්‍රධාන ශාන්ත, මීගමුව,

jsc.gov.lk

Telephone+94 312 234 134
FaxNo fax number
අධිකරණ සංකීර්ණය - මීගමුව

ප්‍රධාන ශාන්ත, මීගමුව,

jsc.gov.lk

Telephone0000-00-00
FaxNo fax number
අනුරාධපුර දිසා අධිකරණය

අනුරාධපුර අධිකරණ සංකීර්ණය, අනුරාධපුර,

jsc.gov.lk

Telephone+94 252 222 293
FaxNo fax number
අවිස්සාවේල්ල අතිරේක දිසා අධිකරණය

අවිස්සාවේල්ල අධිකරණ සංකීර්ණය, අධිකරණ සංකීර්ණ පාර, අවිස්සාවේල්ල,

jsc.gov.lk

Telephone+94 362 222 293
FaxNo fax number
එම් එම් අයිඩියල් උසාවිය

දෙහිවල - ගල්කිස්ස,

jsc.gov.lk

TelephoneN/A
FaxNo fax number
කළුතර අධිකරණ සංකීර්ණය

කළුතර,

jsc.gov.lk

Telephone+94 34 2222700
FaxNo fax number
කැකිරාව දිසා අධිකරණය

කැකිරාව,

jsc.gov.lk

Telephone+94 25 226 4291
FaxNo fax number
කැස්බෑව දිසා අධිකරණය

තල්ගහහේන පාර, පිළියන්දල,

jsc.gov.lk

Telephone+94 112 703 618
කුරුණෑගල අධිකරණ සංකීර්ණය

33 සුරතිස්ස මාවත, කුරුණෑගල,

jsc.gov.lk

Telephone+94 372 222 291
FaxNo fax number
කුලියාපිටිය දිසා අධිකරණය

දිසා අධිකරණය, කුලියාපිටිය අධිකරණ සංකීර්ණය, කුලියාපිටිය 60200,

jsc.gov.lk

Telephone+94 37-2281291 / +94372281293
FaxNo fax number
කොළඹ දිසා අධිකරණ සංකීර්ණය

කොළඹ අලුත්කඩේ ශාන්ත,

jsc.gov.lk

Telephone+94 112 421 732
FaxNo fax number
ගම්පහ අධිකරණ සංකීර්ණය

අධිකරණ සංකීර්ණය, උසාවි වටරවුම, ගම්පහ,

jsc.gov.lk

Telephone+94 33-2222293
FaxNo fax number
ගම්පහ උසාවිය

අධිකරණ සංකීර්ණය, උසාවි වටරවුම, ගම්පහ,

jsc.gov.lk

Telephone+94 332 222 293
FaxNo fax number
ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණය

හෝටල් පාර, දෙහිවල - ගල්කිස්ස,

jsc.gov.lk

Telephone+94112 714 599
ගාල්ල දිසා අධිකරණය

ගාල්ල 80000,

jsc.gov.lk

Telephone+94 91 2234760 / +94 91 2232856 / +94 91 2234450 +94 91 2234293
FaxNo fax number
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website