ශ්‍රී ලංකා මහාධිකරණය: All Listings RSS

Filter listings...
ශ්‍රී ලංකා මහාධිකරණය

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

FaxNo fax number
E-mail
මහාධිකරණය ඇඹිලිපිටිය

කොන්ක්‍රීට් අංගනය පාර, ඇඹිලිපිටිය,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 472 261 920
FaxNo fax number
E-mail
අම්පාර මහාධිකරණය

අම්පාර - උහන පාර, අම්පාර,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

TelephoneN/A
FaxNo fax number
E-mail
අනුරාධපුර මහාධිකරණය

අනුරාධපුර අධිකරණ සංකීර්ණය, A13, අනුරාධපුර,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 252 222 693
FaxNo fax number
E-mail
අවිස්සාවේල්ල මහාධිකරණය

අවිස්සාවේල්ල අධිකරණ සංකීර්ණය, අධිකරණ සංකීර්ණ පාර, අවිස්සාවේල්ල,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94777789389
FaxNo fax number
E-mail
බදුල්ල මහාධිකරණය

කැප්පෙටිපොල පාර, බදුල්ල,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 55 2222401 / +94 55 2222293.
FaxNo fax number
E-mail
මහාධිකරණය බලපිටිය

ගාලු පාර, බලපිටිය,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

TelephoneN/A
FaxNo fax number
E-mail
හලාවත මහාධිකරණය

හලාවත,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94322222293 · +94322220595. +94322222293 · +94322220595.
FaxNo fax number
E-mail
කොළඹ මහාධිකරණය

කොළඹ,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94773316372 / +94753316373
FaxNo fax number
E-mail
ගාල්ල මහාධිකරණය

රෝහල් වීදිය, මාතර 80000,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

TelephoneN/A
FaxNo fax number
E-mail
ගම්පහ මහාධිකරණය

අධිකරණ සංකීර්ණය, උසාවි වටරවුම, ගම්පහ,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 332 234 114
FaxNo fax number
E-mail
හම්බන්තොට මහාධිකරණය

5 ලේවාය පාර, හම්බන්තොට,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

TelephoneN/A
FaxNo fax number
E-mail
මහාධිකරණය හෝමාගම

උසාවිය පාර, හෝමාගම,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 112 855 733
FaxNo fax number
E-mail
යාපනය මහාධිකරණය

ඉදිරිපස ශාන්ත, යාපනය,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 212 221 201
FaxNo fax number
E-mail
කල්මුණේ මහාධිකරණය

කල්මුණේ,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 672 229 291
FaxNo fax number
E-mail
මහනුවර මහාධිකරණය

විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 812 384 678
FaxNo fax number
E-mail
මහාධිකරණය කළුතර

කළුතර,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි. http://courtofappeal.lk/

TelephoneN/A
FaxNo fax number
E-mail
කෑගල්ල මහාධිකරණය

කෑගල්ල,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 35-2223501 / +9435-2222830.
FaxNo fax number
E-mail
කුරුණෑගල මහාධිකරණය

කුරුණෑගල අධිකරණ සංකීර්ණය,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 372 222 190
FaxNo fax number
E-mail
මන්නාරම මහාධිකරණය

අංක 45 පල්ලිමුනෙයි පාර, මන්නාරම,

highcourtjudgesassociation.info

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාධිකරණය යනු ප්‍රථම අවස්ථා උසාවියේ අධිකරණ බලය සහ අභියාචනා අධිකරණ බලය සිවිල් සහ අපරාධ අධිකරණ යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන එකම අධිකරණයයි.

Telephone+94 232 222 290
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website