අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම් කාර්යාලය (ශ්‍රී ලංකාව)RSS

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම් කාර්යාලය

P.O.Box 573, අලුත්කඩේ, කොළඹ 12,

jsc.gov.lk

පළමු සාමාජිකයන්, ගරු. අගවිනිසුරු ශ්‍රීමත් ජෝන් කර්ටොයිස් හොවාර්ඩ් කේ.සී ගරු. Edwin Arthur Lewis Wijeyewardene K.C., Puisne Justice ගරු. Chellappah Nagalingam K.C.. Puisne Justice ලංකා අධිකරණ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වන කර්නල් E. මර්වි ...

Telephone+94 11 2433119 / +94 11 2451159
Fax+94 11 2446111
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website