මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණRSS

අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

බාන් ශාන්ත, ගාල්ල 80000,

jsc.gov.lk

TelephoneN/A
FaxNo fax number
අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

ධර්මපාල මාවත, අනුරාධපුර,

jsc.gov.lk

Telephone+94 252 222 291
FaxNo fax number
අවිස්සාවේල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

අවිස්සාවේල්ල අධිකරණ සංකීර්ණය, අධිකරණ සංකීර්ණ පාර, අවිස්සාවේල්ල,

jsc.gov.lk

Telephone+94 362 222 470
FaxNo fax number
ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

මිද්දෙණිය, ඇඹිලිපිටිය,

jsc.gov.lk

Telephone+94 47-2230291
FaxNo fax number
ඇල්පිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

උසාවිය පාර, ඇල්පිටිය,

jsc.gov.lk

Telephone+94 912 291 291
FaxNo fax number
එරාවුර් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

වීරපතිරර් කෝවිල් පාර, එරාවුර්,

jsc.gov.lk

TelephoneN/A
FaxNo fax number
කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

නව නුවර පාර, කඩුවෙල 10640,

jsc.gov.lk

Telephone+94 112 571 254
FaxNo fax number
කල්මුණේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

කාර්මෙල් ෆාතිමා විද්‍යාලය පාර, කල්මුණේ,

jsc.gov.lk

TelephoneN/A
FaxNo fax number
කහටගස්දිගිලිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

රත්මල්ගහවැව පාර,

jsc.gov.lk

Telephone+94 252 247 755
FaxNo fax number
කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නීතිඥ සංගමය

අලුත්කඩේ ශාන්ත, කොළඹ 00110,

jsc.gov.lk

Telephone+94 112 434 351
FaxNo fax number
ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

අධිකරණ සංකීර්ණය, උසාවි වටරවුම, ගම්පහ,

jsc.gov.lk

Telephone+94 33-2222291
FaxNo fax number
ගල්ගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

අංක 277 අනුරාධපුර-පාදෙණිය අධිවේගී මාර්ගය, ගල්ගමුව,

jsc.gov.lk

Telephone+94 37 225 3091
FaxNo fax number
ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

ලයින් බාන් ශාන්ත, ගාල්ල 80000,

jsc.gov.lk

Telephone+94 912 234 291
FaxNo fax number
චාරිකා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය කුරුණෑගල

මාදම්පේ පාර, නාරම්මල,

jsc.gov.lk

TelephoneN/A
FaxNo fax number
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website