ශ්‍රී ලංකා විනිශ්චයකාර ආයතනයRSS

ශ්‍රී ලංකා විනිසුරු ආයතනය

අංක 80, (5 වන සහ 6 වන මහල), අධිකරන මාවත, කොළඹ 12, 01200,

www.judgesinstitute.lk

හැදින්වීම ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවරුන්ගේ ආයතනය පිහිටුවන ලද්දේ පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් "ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවරුන්ගේ" ආයතන පනත අංක; 1985 හි 46 - විනිශ්චයකරුවන්ගේ ආයතනයක් පිහිටුවීම සහ එයට සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලසීම. ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුව ...

Telephone(+94) 11 254 1193
Fax(+94) 11 254 1193
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website