ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයRSS

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය

අංක 244 අලුත්කඩේ වීදිය, කොළඹ 12. තැ.කා.සි. කොටු ලිපිනය P.O. කොටුව 1501, කොළඹ.,

www.sllc.ac.lk

සාමාන්‍ය විමසීම් [email protected] ඔහු ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ මණ්ඩලයට ඇතුළත් වීමට කැමති පුද්ගලයින්ට නීති අධ්‍යාපනය පරිපාලනය කිරීම සඳහා නීති අධ්‍යාපන සංස්ථාපිත සභාව (1900 අංක 2 දරන නීති අධ්‍යාපන ආඥාපනත අංක 2 යටතේ) යටතේ ක්‍රියාත්මක ව ...

Telephone+94-11-2473119, 2323759
Fax+94-11-2385847
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website