ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය - BASLRSS

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

අංක 153, මිහිඳු මාවත, කොළඹ 12,

basl.lk

[email protected] නීති වෘත්තියේ හඬ ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය (BASL) රටේ යුක්තිය පරිපාලනය සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. BASL ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තිකයන්ගේ විශාලතම ප්‍රජාව නියෝජනය කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙ ...

Telephone+94 (112) 44 7134
Fax+94 (112) 44 8090
E-mail
Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website